Rapor

Toplantı No:

7

Toplantı Tarihi:

19.01.2018

Toplantı Yeri:

TMMOB

Denetleme Tarihi               : 19 Ocak 2018
Denetleme Dönemi           : 01 Ekim 2017 – 31 Aralık 2017
Denetlemeye Katılanlar:     M.Asım RASAN, Asiye Ülkü KARAALİOĞLU, Taylan KALENDER, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, Abdullah MELİK

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Abdullah MELİK’i, Oturum Yazmanlığına Ayşegül Akıncı YÜKSELİ’i seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Bahattin ŞAHİN ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 13 Ekim 2017 – 29 Aralık 2017 tarihleri arasında 4 (dört) toplantı yaptığı ve 36 (otuzaltı) karar aldığı,

b. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 13 Ekim 2017 tarih ve 250 sayılı kararı ile “Büro Görevlisi” kadrosunda çalışan Sibel Çelik’in emeklilik gerekçesi ile istifa ettiği,

c. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 13 Ekim 2017 tarih ve 251 sayılı kararı ile “Büro Görevlisi” kadrosuna Sibel Çelik’in, 10 Kasım 2017 tarih ve 261 sayılı kararı ile “Hukuk Danışmanı” kadrosuna Av.Ekin ÖZTÜRK’ün ve 09 Aralık 2017 tarih ve 269 sayılı kararı ile “Teknik Danışman” kadrosuna da idil Safiye SOYSEÇKİN CEYLAN’ın atandığı,

c. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

19 Ocak 2018 tarihi saat 14.30 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 18 Ocak 2018 tarihinden devreden 4.069,74 (dörtbinaltmışdokuz Türk Lirası yetmişdört Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 44.Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet  Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

a- Yapılan incelemede TMMOB 44. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b- Bir önceki toplantıda; 2017 yılı birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlayamamış olan Çevre Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası, Maden Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası’na yazı yazılarak ödemelerinin ivedilikle tamamlanmasının istenmesine kararından sonra Çevre Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası’nın 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle birlik hissesi ödentilerini ödedikleri İçmimarlar Odası’nın ise dönem içerisinde ödentilerinin tamamını ödeyecek bir ödeme planı verdiği ve bu plana uyduğu görülmüştür.   

c- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 97,34 oranında tamamlandığı, kalan borçlu Odaların ödeme takvimi çerçevesinde ödemelere devam ettikleri, Çevre Mühendisleri Odası ile İçmimarlar Odası’nın bir önceki toplantıda alınan uyarı kararından sonra yeni bir ödeme planı verdiği görülmüştür,

8- Diğer Hususlar;

a- Odaların Denetleme Kurulları;

TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği’nin 4.1.1. ve 4.1.2.maddesi gereği yapılan incelemede;

Ocak – Eylül 2017 dönemi içerisinde denetlemelerini tamamlamamış ya da raporunu Birliğe iletmemiş olan Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Tekstil Mühendisleri Odası’nın yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak denetleme raporlarını yönetmeliğe uygun bir şekilde hazırlayarak ivedilikle Birliğimize göndermelerinin istenmesine kararından sonra Odalarımızın 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu denetlemelerine ait düzenlemiş oldukları raporları Birliğimize ilettikleri görülmüştür,

b- TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği uyarınca; Odaların denetlemesi sadece asıl denetleme kurulu üyeleri tarafından yapılır. Tekstil Mühendisleri Odası’nın 09 Eylül 2017 tarihli denetiminin yedek üyenin katılımı ile yapıldığı görülmüş olup yönetmeliğe uygun olmayan bu durum nedeniyle uyarılmasına,

karar verilmiştir.