Toplantı Kararları

Toplantı No:

27

Toplantı Tarihi:

10.02.2018

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 295: Son günlerde Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcülerinin meslek kuruluşlarını hedef alan ifadeleri ardından başlatılan karalama kampanyaları ve baskı ortamı içerisinde belirginleşen; meslek kuruluşlarının isimlerinde bulunan “Türk”, “Türkiye” nin kaldırılacağı, birden fazla oda, birlik kurulacağı vb. tartışmalarına ilişkin aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

1) Bir süredir siyasi iktidarın tasarruflarını eleştiren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına karşı bir linç kampanyası başlatılmış, bu kuruluşların isimlerinden Türk ve Türkiye kelimelerinin çıkartılması, birden fazla meslek odası ve birliği kurulması gibi kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylemler üst düzeye çıkarılmıştır.

2) İktidarın kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve TMMOB’ye yönelik baskıları yeni değildir. TMMOB yasasının defalarca değiştirilmeye çalışılması, Birliğimiz ve Odalarımız üzerinde İdari ve Mali Denetim adı altında hiyerarşik yapının kurulmak istenmesi, Kimya Mühendisleri Odamız Yönetim kurulunun görevden alınması için dava açılması bu baskıların bazılarıdır.

3) Bu baskıların gerçek nedeni TMMOB’nin mesleki alanlardan hareketle oluşturulan mesleki politikalarla; tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin, kültürel varlıklarımızın, insan kaynaklarımızın rant ve çıkar çevreleri için değil ülke ve halk yararına değerlendirilmesi için yürüttüğümüz mücadeledir. Toplumsal alanda ise hukukun çiğnenmesine, özgürlüklerin kısıtlanmasına, laikliğin ortadan kaldırılmasına, eğitimin muhafazakârlaştırılmasına karşı gösterdiğimiz laik demokratik bir Türkiye direncimizdir. Açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarla yağma, talan ve rant uygulamalarına karşı çıkışımızdır.

4) Siyasal iktidarın idari, ekonomik, siyasi, sosyal dönüşümlerle gerçekleştirdiği piyasacı-rantçı yeni devlet yapısına ve bu yeni liberal rantçı politikalar uyarınca kamu yararı ve bağlantılı sosyal işlevlerin tasfiye edilmesine karşı çıkan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını mevzuatlarına müdahale ederek böl, parçala yönet mantığıyla işlevsizleştirmektir.

5) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odaları Anayasa’nın 135. Maddesi kapsamında kurulmuş, kamu tüzel kişilikleridir.

Mühendislik, mimarlık ve planlama meslekleri doğrudan yaşamı, yaşam alanlarını düzenleyen mesleklerdir. Bu özellikleri onları kamu ile doğrudan ilişkili yapar. Sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerinin teknik ve bilimsel ilkelere, teknolojik gelişmelere ve hukuksal gerekliliklere uygun olarak, ilgili mesleklerin yetkin mensuplarınca yerine getirilmesi kamusal bir zorunluluktur. Meslek kuruluşlarının, kamusal nitelik kazandırılmış anayasal bir kurum haline dönüştürülmelerinin ve siyasal iktidarların keyfi takdiri ve güdümüne karşı yasal güvence altında tutulmalarının temel gerekçesi işte bu kamusal zorunluluktur.

6) Anayasa, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yönetim ve işleyişlerinin demokratik hukuk devleti esaslarına uygun olması kuralını öngörmüş ve kurum içi demokratik yapıyı sağlamıştır. TMMOB ve bağlı Odalarının organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilir. İç denetimleri genel kurullarında seçimle iş başına gelen denetleme kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme kurullarının hazırlamış olduğu denetleme raporları ayrıca TMMOB Denetleme Kuruluna da gönderilerek yapılan iş ve işlemler ikinci kez denetlenir. Öte yandan, hiçbir kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizleme amacı taşımayan Birliğimiz ve Odalarımız iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri tüm üyelerin ve kamuoyunun erişimine açık tutmakta ve web sitelerinde yayımlamaktadır.

7) Birliğimiz ve Odalarımızın en önemli işlevlerinden biri de kamusal nitelikli mesleki denetimdir. Kamu yararı gözetilerek uygulanan mesleki denetim; mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinin, bilimsel ve teknik ilkelere uygun olarak, yeterli niteliklere sahip mühendis, mimar ve şehir plancıları tarafından, kamu sağlığı ve güvenliği gözetilerek icra edilip edilmediğinin denetimi için en önemli ve tek mekanizmadır.

8) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kuruluş kanunlarında yapılmak istenen değişiklikler ile rejimin meslek odalarını buyruğu altına sokmak istediğini; “parti-devlet-toplum birliğini” amaçlayan totaliter rejim yöneliminin mesleki kuruluşlara da yansıtılmasının amaçlandığını göstermektedir. Bürokrasi ve yargıda yapıldığı gibi atama yoluyla müdahaleyi meslek kuruluşlarına yapamayan ve onları istediği kalıba sokamayan siyasi iktidar, yasa değişikliği yoluyla bu kurumları tasfiye etmeyi planlamaktadır.

Bu bağlamda;

  1. Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak Anayasa’dan, Yasamızdan aldığımız yetki ve üyelerimizden aldığımız güçle adımıza, yasamıza ve mesleğimize sahip çıkma kararlılığımızda olduğumuzun,
  2. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın genel menfaatlerini halkımızın ve ülkemizin menfaatlerinden ayrı tutmadan savunmaya devam edeceğimizin,
  3. İktidarın bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına karşı Anayasal ve yasal meşru direnme hakkımızı kullanacağımızın,
  4. Sadece Birliğimize karşı değil kamu yararını savunan tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve baskılar karşısında tam dayanışma içinde olacağımızın,

üyelerimize ve tüm kamuoyuna duyurulmasına,

KARAR NO 296: TMMOB 44.Dönem V.Danışma Kurulu toplantısının 18 Mart 2018 Pazar günü Saat 10.00'da İnşaat Mühendisleri Odası konferans salonunda yapılmasına,

KARAR NO 297: Çalışma İzinleri İzleme Komisyonu'na TMMOB Hukuk Müşaviri Ekin Öztürk'ün eklenmesine,

KARAR NO 298: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerimizin TMMOB gözlemcisi olarak atanmalarına,

Odası

Gözlemci

Tarih

Fizik Mühendisleri Odası

Ümit Özcan

3-4 Mart 2018

Maden Mühendisleri Odası

Mehmet Çelik

3-4 Mart 2018

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Züber Akgöl

3-4 Mart 2018

Ziraat Mühendisleri Odası

Kemal Zeki Taydaş

10-11 Mart 2018

 

KARAR NO 299: TMMOB Erzincan İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Fehmi Gezginci'nin 29 Ocak 2018 tarihli istifasının kabulüne,

KARAR NO 300: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü başkanlığında toplanacak “inşaat sektörü ile ilgili teknik alt komisyonuna“ Birliğimizi temsilen Bedri Tekin'in katılmasına,

KARAR NO 301: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı ilan edilen “Personel Hizmet Alımı“ ihallesine ilişkin hukuksal girişimde bulunulmasına,

KARAR NO 302: 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü‘nde tüm İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile etkinliklerin yapılmasına, kullanılacak basın metnin Yürütme Kurulu‘nca merkezi olarak hazırlanmasına,

KARAR NO 303: Birliğimize yönelik yalan, hakaret vb. içerikli, hedef gösteren yayınlar ve paylaşımlar hakkında gerekli hukuksal girişimde bulunulmasına,

KARAR NO 304: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın; İstanbul şube hizmetlerinde kullanılması için, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi 308 Pafta, 1960 Ada, 30 Parsel, 4. Kat ve 10 Numaralı bağımsız bölümde bulunan çatı piyesli mesken nitelikli taşınmazın Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Oda II. Başkanı Turğay Erkan (TC Kimlik No: 38203590752) ve Genel Sayman Yeliz Karaarslan'ın (TC Kimlik No: 31057352668) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 305: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Tacikistan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi    Nekruzjon MAXUDOV, Yunanistan uyruklu Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Gılmaz CHALIL, Irak uyruklu Harita Mühendisi Hussein Hasan Zinalabdin ALBAYATI, Irak uyruklu Makine Mühendisi Farshad HAmedi BAZZAZ, Türkmenistan uyruklu Metalurji ve Malzeme Mühendisi Enesh SOLTANYAZOVA,

KARAR NO 306: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 2 Mart 2018 Cuma günü saat 18.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Ali Rıza ATASOY(Katılmadı), Cihan DÜNDAR, Cengiz GÖLTAŞ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU, Alper DİNÇ(Katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ(Katılmadı), Ali Fahri ÖZTEN, H. Hüseyin ÇETİNKAYA, Murat FIRAT(Katılmadı), Ö.Ersin GIRBALAR    (Katılmadı), Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ   , Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR(Katılmadı), İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ(Katılmadı), Ümit ÖZCAN, M. Erdem ÜREYEN (Katılmadı), Turhan TUNCER