Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

21.07.2018

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 68: TMMOB Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan TMMOB 45. Dönem Çalışma Programı'nın kabulüne,

KARAR NO 69: TMMOB 45.Dönem Çalışma Grupları için aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerimizin görevlendirilmesine,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu:

Mehmet Besleme, Mehmet Çelik, Bülent Onat, Niyazi Karadeniz

Gıda Politikaları Çalışma Grubu:

Baki Remzi Suiçmez, Yaşar Üzümcü, Mehmet Besleme

LPG Çalışma Grubu:

Mehmet Besleme, Mehmet Çelik

Bilirkişilik Çalışma Grubu:

Ayşegül Oruçkaptan, Niyazi Karadeniz

Kadın Çalışma Grubu:

Ayşegül Oruçkaptan, Ayşegül Akıncı Yüksel, Deniz Kimyon

Yapı Denetimi Çalışma Grubu:

Selçuk Uluata, Tores Dinçöz, Ufuk Ataç

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu:

Baki Remzi Suiçmez, Asiye Ülkü Karaalioğlu, Niyazi Karadeniz, Ali Burak Yener

Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu:

Baki Remzi Suiçmez, Mehmet Besleme, Deniz Kimyon

Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu:

Ekrem Poyraz

Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu:

Ayşegül Oruçkaptan

Mesleki Denetim Çalışma Grubu:

Selçuk Uluata, Tores Dinçöz, Ufuk Ataç, Birkan Sarıfakıoğlu, Ayşegül Oruçkaptan

Enerji Çalışma Grubu:

Ekrem Poyraz, Niyazi Karadeniz, Ayşegül Akıncı Yüksel, Ufuk Ataç

Mevzuat İzleme Komisyonu:

Mehmet Çelik, Baki Remzi Suiçmez

KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu:

Deniz Kimyon

Oda Aidat Uygulamaları Komisyonu:

Asiye Ülkü Karaalioğlu, Birkan Sarıfakıoğlu

Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Gurubu:

Baki Remzi Suiçmez, Selçuk Uluata

Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu:

Ayşegül Oruçkaptan, Cemalettin Küçük, Yaşar Üzümcü, Bülent Onat

 

KARAR NO 70: TMMOB Kanal İstanbul Raporu Komisyonu'na Murat Fırat'ın sorumlu olarak eklenmesine,

KARAR NO 71: TMMOB 45. Dönem Çalışma Programında yer alan TMMOB adına Sekreteryası Odalarca yürütülecek Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Kurulları için Odalardan temsilci istenmesine,

KARAR NO 72: TMMOB 45. Dönem Çalışma Programında yer alan Temsil Edileceğimiz Platformlar ve Kuruluşlarda Birliğimizi temsil edecek isimlerin aşağıda yazıldığı şekliyle kabul edilmesine,

 

Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu (FEANİ)

Emin Koramaz

Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu (WFEO)

Emin Koramaz

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendislik Birlikleri Organizasyonu (COPISEE) 

Emin Koramaz

Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)

Müfit Gülgeç

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK)

Mehmet Soğancı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Genel Kurulu (KOSGEB) 

Emin Koramaz

Tüketici Konseyi 

Ekrem Poyraz

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Danışma Kurulu

Ekrem Poyraz

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulu

Mehmet Besleme, Ekrem Poyraz

Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu 

Ekrem Poyraz

Türk Loydu Genel Kurulu

Ekrem Poyraz

Türk Tasarım Danışma Konseyi

Tores Dinçöz

Kalite ve Çevre Kurulu

Bülent Onat, Mehmet Besleme

Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma Kurulu

Yaşar Üzümcü

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Mehmet Besleme

Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik’te Belirlenen Daimi Komite

Tores Dinçöz

Bilirkişilik Danışma Kurulu

Niyazi Karadeniz

Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi İstişare Meclisi

Ali Burak Yener, Niyazi Karadeniz

 

KARAR NO 73: TMMOB 45. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısının 29 Eylül 2018 Cumartesi günü Saat 10:00'da Ankara'da yapılmasına,

KARAR NO 74: Üniversitelerin Ulaştırma Mühendisliği Bölümünden mezun olanların İnşaat Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına ve kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,

KARAR NO 75: Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Mimarlar Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı İshak Memişoğlu’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 76: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın, İstanbul Şubesi'nin büro hizmetlerinde kullanılan, tapuda İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 128 Pafta, 952 Ada, 9 Parsel’de kayıtlı kagir apartmanın ars payı 24/168, alanı 204.00 m2 olan, 2. Kat 4 Numaralı bağımsız bölümün Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ÇALCALI ile Oda Yönetim Kurulu üyesi Taylan ÖCALAN'ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 77: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın, büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda İstanbul İli, Mecidiyeköy Mahallesinde kain tapunun 308 Pafta, 1960 Ada, 30 Parsel numarsaından kayıtlı 10 Bağımsız bölüm numaralı taşınmazın Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ÇALCALI ile Oda Yönetim Kurulu üyesi Taylan ÖCALAN'ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 78: TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kuruluna, İzmir’de bulunan birden çok sit alanlarının koruma statülerinin değiştirilmesi işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmak üzere verilen yetkinin uygunluğuna,

KARAR NO 79: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde gerekli bakım, tadilat ve onarım işlerini yaptırmak üzere Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 80: Son dönemlerde gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerinin TMMOB, meslek ve meslek alanlarımız üzerindeki etkilerini incelemek ve gerekli çalışmaları yürütmek üzere Oda Yazman (Sekreter) ve Sayman Üyelerinin katılımı ile Komisyon oluşturulmasına,

KARAR NO 81: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Türkmenistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Gafur HAYYTBAYEV, Türkmenistan uyruklu Elektrik Mühendisi Aziz HUDAYBERENOV, Türkmenistan uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Abdollatif BADHGAREH, Mısır uyruklu Mimar Hisham Mohamed Amin HASSAN, Gana uyruklu Maden Mühendisi Abdalla Napari ABDULAI,

KARAR NO 82: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA(Katılmadı), Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Bülent ONAT, Ufuk ATAÇ, Hasan Can Karakuş, Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN(Katılmadı), Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU(Katılmadı), Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ