Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

28.09.2018

Toplantı Saati:

18:00

KARAR NO 138: “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 100 Günlük İcraat Programı Üzerine TMMOB Görüşü” başlıklı raporun uygunluğuna, yayımlanması ve basım işleri konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 139: “Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkında TMMOB Görüşü“ başlıklı raporun uygunluğuna, yayımlanması ve basım işleri konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 140: DİSK, KESK ve TTB ile birlikte ekonomik krize karşı ortak bir kampanya yürütülmesine, program hazırlıkları, birimlerimizin çalışmaya katılımının organize edilmesi ve gerekli işlemler konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 141: Kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve haklarının iyileştirilmesi konusunda kampanya başlatılmasına, kampanya programının hazırlanması, yürütülmesi ve gerekli işlemler konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 142: Mersin’de yapımı planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin 01.12.2014 tarihli ÇED olumlu kararının iptali istemiyle çeşitli kurumlar ile açmış olduğumuz iptal davasında, Danıştay 14. Dairesinin red kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 20.06.2018 tarihli kararı ile onanması sürecine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine başvuru yapılması ve gerekli hazırlıklar konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

KARAR NO 143: 18-22 Ekim Mühendislik ve Mimarlık Haftası kapsamında İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve yapılacak etkinlik programlarının İl/ilçe Koordinasyon Kurullarımızdan istenmesine,

KARAR NO 144: 2019 yılı Ocak – Aralık dönemini kapsamak üzere Bilirkişilik Temel Eğitimi ücretlerinin belirlenmesi için Odalardan öneri istenmesine,

KARAR NO 145: TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu’nun 20 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 146: 4-5 Ekim 2018 tarihlerinde Malta’da gerçekleştirilecek olan FEANİ (Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) Genel Kurulu’na Birliğimizi temsilen katılması için Müfit Gülgeç’in görevlendirilmesine,

KARAR NO 147: FEANİ (Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) üyeliği gereği Ulusal İzleme Komistesi’nin Selçuk Uluata, Müfit Gülgeç, Eren Şahiner, Gülsüm Sönmez, Bülent Akça ve Feramuz Aşkın’dan oluşmasına,

KARAR NO 148: MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yapılacağı ilan edilen “Personel Hizmet Alımı“ ihallesine ilişkin başlatmış olduğumuz hukuksal sürece ilişkin gelişmelerin takip edilmesine ve gerekli hukuksal girişimlerde bulunulmasına,

KARAR NO 149: TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu Düzenleme Kurulu'nun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

TMMOB DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Yaşar ÜZÜMCÜ                                TMMOB

Mehmet BESLEME                           TMMOB

Baki Remzi SUİÇMEZ                      TMMOB

Kemal Zeki TAYDAŞ                         Gıda M.O.

Ali UĞURLU                                      Kimya M.O.

Özden GÜNGÖR                              Ziraat M.O.         

KARAR NO 150: Batman İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Jeofizik Mühendisleri Odası Batman İl Temsilcisi Eyyüp YAĞIZ’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeofizik Mühendisleri Odası Batman İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 151: Kamusal Bakış Sempozyumu Düzenleme Kurulu’na Deniz KİMYON TUNA ve Baki Remzi SUİÇMEZ’in eklenmesine,

KARAR NO 152: TMMOB Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu'na Selcan MELİKE ÖZTÜRK (Jeofizik M.O.) ve  Öner DEMİREL (Peyzaj M.O.)'in eklenmesine,    

KARAR NO 153: Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu’na Ali Burak YENER’in eklenmesine,

KARAR NO 154: TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu'na Erhan KÖKSAL (Jeofizik M.O.) ve Hilal Özge İDALİ ÖZGEN (Peyzaj M.O.), Nurettin ŞİMŞEK (Petrol M.O.)'in eklenmesine,    

KARAR NO 155: TMMOB Oda Aidat Uygulamaları Komisyonu'na Hüseyin Burak SEVİM (Peyzaj M.O.), Veli Volkan ÜSTÜN (Petrol M.O.)'ün eklenmesine,    

KARAR NO 156: TMMOB Kadın Çalışma Grubu'na Fatma DOĞAN (Peyzaj MO)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 157: TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu'na Sevgi Vefa TAÇYILDIZ (Peyzaj M.O.)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 158: TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu'na Fikri ÖZTÜRK (Jeofizik M.O.)'ün eklenmesine,    

KARAR NO 159: TMMOB Mesleki Denetim Çalışma Grubu'na Erdal ÇAKIR (Jeofizik M.O.)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 160: TMMOB Mevzuat İzleme Komisyonu'na Serdar KART (Jeofizik M.O.)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 161: TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu'na M.Tankut KILINÇ (Jeofizik M.O.)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 162: TMMOB Enerji Çalışma Grubu'na  Ahmet Nejdet PAMİR (Petrol M.O.)'in eklenmesine,    

KARAR NO 163: TMMOB LPG Çalışma Grubu'na Serdar BERKE (Petrol M.O.)'nin eklenmesine, 

KARAR NO 164: TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu'na Emre DOĞAN (Petrol M.O.)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 165: TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu'na Emre ÖZGÜR (Petrol M.O.)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 166: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası‘nın, Oda mülkiyetinde bulunan Tapuda İzmir İli, Konak İlçesi, 82 Pafta, 991 Ada, 22 Parselde 32.,33.,34. No ile 3 bağımsız bölüm olarak kayıtlı 1337. Sokak No:16 Kat:8 Çankaya/İzmir adresinde bulunan taşınmazın satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Elektik Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Gündüz ile Şube Yönetim Kurulu Sayman üyesi Zekiye Feryal Gezer’in müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 167: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Mimar Dariorush BASHIRI HAMIDABAD, İran uyruklu Mimar Khalil BEHNIA, Suriye Uyruklu Mimar Ziad KHCHKAR, Afganiastan Uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mohammad RAHMAT, Azerbaycan Uyruklu Bilgisayar Mühendisi Haji ABDULLAYEV.

KARAR NO 168: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 14.00’de yapılmasına,

 

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Bülent ONAT, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU, Hakan GÜNAY, Yaşar ÜZÜMCÜ(Katılmadı), A. Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT,  Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ