Toplantı Kararları

Toplantı No:

13

Toplantı Tarihi:

02.03.2019

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 309: TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın 28.02.2019 tarihinde yapmış olduğu “TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun Kararını Kınıyoruz!” başlıklı basın açıklamasına ilişkin aşağıdaki açıklamanın TMMOB Yönetim Kurulu imzası ile örgüt birimleri ve kamuoyu ile paylaşılmasına,

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NIN
“TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU’NUN KARARINI KINIYORUZ!”
BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASINA İLİŞKİN
TMMOB YÖNETİM KURULU ZORUNLU AÇIKLAMASI

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 23.02.2019 tarihinde aldığı bir karar üzerine, Oda web sayfasında 28.02.2019 tarihinde “TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun Kararını Kınıyoruz!” başlıklı basın açıklaması yapmıştır.

TMMOB Yönetim Kurulu, ilk karar organı Oda Onur Kurullarımızın verdiği kararlar gibi, nihai karar organı Yüksek Onur Kurulumuzun verdiği bu kararı da saygı ile karşılamaktadır. Yüksek Onur Kurulumuzun verdiği bir kararın içeriğine ilişkin tartışmaya girmememizin nedeni, hukuk devleti ilkesine olan inancımız, örgütlülük bilincimiz ve TMMOB Örgütlüğüne olan saygımızdandır.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB için sadece disiplin mekanizmasının en üst organı değil, TMMOB’nin 65 yıllık tarihsel birikiminin ve büyük bedeller ödenerek sahip çıkılan değerlerinin korunmasının da önemli güvencesidir. TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Birliğimizin en üst kurulu olan TMMOB Genel Kurulunda yargı gözetiminde yapılan seçimler sonucu göreve gelmektedir ve TMMOB Ana Yönetmeliği ile Disiplin Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. Kurul kararlarına karşı İdari Yargı yolu açıktır. 

TMMOB ve Oda Kurullarının aldığı kararlar elbette eleştiriye açıktır. Ancak eleştiri ve tartışmalar, Birliğimizi güçlendirecek tarzda ve gereken ortamlarda yapılmalıdır. TMMOB örgütlülüğü içerisinde yer alan hiçbir üye veya kurul, kendilerine tanınmış olan hak ve yetkileri kullanarak TMMOB’nin örgütsel bütünlüğünü zedeleyecek tutum içerisinde olmamalıdır. 

Her şeyden önce belirtmek isteriz ki; kişilere ilişkin verilmiş ve yargı yolu açık olan bir Yüksek Onur Kurulu kararına yönelik Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu imzası ile açıklama yapılmış olmasının Birliğimizin temel ilkeleri, demokratik işleyişi ve çalışma anlayışında yeri yoktur. Bu yaklaşım, “benim yargım iyidir-senin yargın kötüdür” gibi hukukun temel ilkelerine inanmayan tek taraflı ve dayatmacı bir bakış açısını yansıtması açısından da manidardır. 

Birliğimizin kendi demokratik işleyişi ve mekanizmaları hiçe sayılarak, TMMOB’nin bir Kurulunu zan altında bırakan basın açıklamasının TMMOB kültürüyle ve örgüt disipliniyle bağdaşır yanı bulunmamaktadır. TMMOB kurullarının işleyişine, tarafsızlığına ve saygınlığına gölge düşürmek, kurul üyelerini karalamak ve haklarında şaibe yaratmak kabul edilebilir bir tutum değildir. 

Örgütlülük mücadelemiz içerisinde gelişmiş ve bugünlere taşınmış olan örgüt içi demokrasi, eleştiri ve ifade özgürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında TMMOB’nin herhangi bir kuruluna yönelik bu saldırgan yaklaşım tümüyle dayanaksız olup, örgüt içi eleştiri mantığı ile açıklanamaz ve iyi niyetle karşılanamaz. 

Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Yönetim Kurulunun bu açıklaması ile TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nu yakışıksız ve haksız ifadelerle suçlamasını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü. (Deniz Kimyon ve Cemalettin Küçük'ün karşı oyu ile)

KARAR NO 310: Çevre Mühendisleri Odasının, finans katkısı sağlanması anlamında Küresel Çevre İmkanı (GEF) Küçük Destekleme Programı SGP projesine başvuru talebinin; TMMOB Yönetim Kurulunun 3 Ekim 2004 tarih ve 70 nolu kararı ve TMMOB 39. Olağan Genel Kurulunun "AB ve Yabancı Ülke Fonlarının Kullanımı" konulu kararı doğrultusunda reddedilmesine,

KARAR NO 311: 11 Ocak 2019 tarih ve 30652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğe yönelik dava açılmasına, 

KARAR NO 312: 1 Mart 2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe yönelik dava açılmasına,

KARAR NO 313: 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğe yönelik dava açılmasına,

KARAR NO 314: 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe yönelik dava açılmasına,

KARAR NO 315: TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulunun talebi doğrultusunda Aydın ilinde Jeotermal Enerji Santrallerinin yarattığı çevresel sorunları yerinde incelemek ve teknik rapor hazırlamak üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 316: TMMOB Muğla Kent Sempozyumunun, 16 Mart 2019 tarihinde Muğla İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenmesine,

KARAR NO 317: TMMOB Kadın Kurultayının 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesine,

KARAR NO 318: Bölgesel katılım ile “KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı“ düzenlenmesi konusunda İstanbul, İzmir ve Diyarbakır İl Koordinasyon Kurullarına görev verilmesine,

KARAR NO 319: TMMOB Enerji Komisyonuna Funda Altunkaynak’ın (Kimya MO) eklenmesine,

KARAR NO 320: TMMOB Yapı Denetimi Sempozyumu Düzenleme Kuruluna Ahmet Kurtuluş’un (Peyzaj MO) eklenmesine,

KARAR NO 321: Birlik muhasebe biriminde kullanılmak üzere Tahsilat Makbuzu (Seri No: 2501-3000) bastırılmasına yönelik Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 322: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Endüstri Mühendisi Gürcan ÖZDEMİR, Elektrik Mühendisi Hakan HAZİNEDAR,

KARAR NO 323: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine, (Cemalettin Küçük'ün karşı oyuyla)

Suriye uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mhd Abdullah AL TIBY, Afganistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Anwarshah HASANI, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nijat RAMIZOV, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi  Samir GULİYEV, Afganistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mohammad Mahdi NOORI, Yunanistan uyruklu Makina Mühendisi Fourkan GIOSOUF IMPRAM, Afganistan uyruklu İnşaat Mühendisi Abdul Habib YOLDASH, Yunanistan uyruklu Mimar Samprie Chatzi ACHMET, Suriye uyruklu Mimar Anas MAHLI,

KARAR NO 324: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU (Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER (Katılmadı), Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, İsmail KÜÇÜK, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN (Katılmadı)    , Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ

 

                

Karar No 309 Karşı Oy Gerekçem;

Açıklama metnine yeni tartışma doğuracağından ve eleştiri mekanizmasını kısıtlayıcı olduğundan dolayı aşağıdaki hali ile yayımlanması gerektiğini düşündüğüm için katılmıyorum.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NIN
“TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU’NUN KARARINI KINIYORUZ!”
BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASINA İLİŞKİN
TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU ZORUNLU AÇIKLAMASI

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 23.02.2019 tarihinde aldığı bir karar üzerine, Oda web sayfasında 28.02.2019 tarihinde “TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun Kararını Kınıyoruz!” başlıklı Basın Açıklaması yapmıştır.

TMMOB ve Oda Kurullarının aldığı kararlar elbette eleştiriye açıktır. Ancak eleştiri ve tartışmalar, Birliğimizi güçlendirecek tarzda ve gereken ortamlarda yapılmalıdır. TMMOB örgütlülüğü içerisinde yer alan hiçbir üye veya kurul, kendilerine tanınmış olan hak ve yetkileri kullanarak TMMOB’nin örgütsel bütünlüğünü zedeleyecek tutum içerisinde olmamalıdır.

Birliğimizin kendi demokratik işleyişi ve mekanizmaları hiçe sayılarak, TMMOB’nin bir Kurulunu zan altında bırakan basın açıklamasının TMMOB kültürüyle ve örgüt disipliniyle bağdaşır yanı bulunmamaktadır. TMMOB kurullarının işleyişine, tarafsızlığına ve saygınlığına gölge düşürmek, kurul üyelerini karalamak ve haklarında şaibe yaratmak örgüt içinde tartışma yerine kamuoyuna açıklama yapılmasını anlayışla karşılamamız beklenemez.

Bu açıdan ŞPO Yönetim Kurulu’nun örgütsel iç işleyişe zarar veren metinleri, kamuoyunda yanlış anlaşılmaya meydan verecek açıklamasını düzeltmesini beklemekteyiz.

Cemalettin KÜÇÜK

 

 

Karar No 309 Karşı Oy Gerekçem;

TMMOB 45. Dönem Yönetim Kurulu 2 Mart 2019 tarihli toplantısında, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın 28 Şubat 2019 tarihli ve “TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun Kararını Kınıyoruz” başlıklı basın açıklamasına dair basın açıklaması yapılması karara bağlanmış olup; ifade özgürlüğü kapsamında açıklama yapılmasına herhangi bir itirazım olmamakla birlikte, “TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NIN “TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU’NUN KARARINI KINIYORUZ!”  BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASINA İLİŞKİN TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU ZORUNLU AÇIKLAMASI” başlıklı açıklamanın içeriğine şerh koymaktayım. 

Şöyle ki: TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın söz konusu açıklaması, özü itibariyle örgütlülük bilinci temelinde, eleştirel bakış açısıyla, birliğimizin ve meslek odalarımızın demokratik yapısını güçlendirmek, kurullarımızın itibarını, saygınlığını korumak adına yapılan bir değerlendirmedir. Eleştiri sunulan Yüksek Onur Kurulu’nun ilgili kararı, münferit üyelere/meslektaşlara değil; Şehir Plancıları Odasına bağlı 8. Dönem Ankara Şube yönetim kurulu üyelerine ilişkin bir cezadır. Bu nedenle, Şehir Plancıları Odası’nın seçilmiş bir kurulunun, örgütlülük sorumluluğuyla yapmış oldukları bir basın açıklamasının cezalandırılması Şehir Plancıları Odası’nı doğrudan ilgilendirmektedir ve üyelerine karşı sorumlulukla, durumu kamuoyu ile paylaşmış olmaları, meslek odasının örgüt sorumluluğu ve yükümlü olduğu mevzuat, ilke ve esaslar gereğidir.  

Öte yandan, iptali için yargı yoluna başvurduğumuz sayısız konuda örgütümüzün basın açıklaması yaptığı da dikkate alındığında, bizzat Şehir Plancıları Odası’nın örgütüyle ve üyeleriyle ilgili, yine yargıya taşınacak bir konuda meslek odasının açıklama yapması olağan bir durumdur. 

Belirtmek gerekir ki, TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeleri, TMMOB’un tüm organlarında olduğu gibi, tıpkı Şehir Plancıları Odası Genel Merkez ve Ankara Şube yönetim kurulu gibi, seçimle göreve gelmiş kişilerden oluşmaktadır. Seçimler sonucu görev yapmakta olan Yüksek Onur Kurulunun kararları, eleştiriden bağımsız ayrı bir niteliğe haiz değildir. Dolayısıyla, Şehir Plancıları Odası bir basın açıklamasıyla Yüksek Onur Kurulu kararını eleştirebilir. ŞPO’nun sunduğu eleştiriler, bilindiği üzere tüm dayanaklarıyla beraber başta TMMOB’un ilgili örgüt toplantılarında ve 44.Genel kurulunda dile getirilmiştir, Yüksek Onur Kurulunun hükmettiği ceza kararı sonrası da yayınlanan metin ile nihai biçimde sorun kamuoyuna aktarılmıştır. 

Örgütümüzdeki tüm kurullarımız, aldıkları kararlar, yaptıkları çalışmalar ile toplum nezdinde ve örgüt bütününde saygınlık kazanır, itibarlarını korur ve toplumsal mücadelemize katkıda bulunurlar. Açıktır ki, Şehir Plancıları Odası da yaptığı açıklama ile itibarını arttırmış, TMMOB’un güçlü demokratik yapısına ve örgütlülüğüne önemli bir katkıda bulunmuştur. Şehir Plancıları Odasının, örgütlülüğümüzü sahiplenerek yapmış olduğu eleştirel bu açıklamasından ötürü, takdir edilmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. 

Ancak, tam aksine, TMMOB Yönetim kurulunca hazırlanan basın açıklaması marifetiyle, Şehir Plancıları Odası’nın yapmış olduğu açıklaması nedeniyle, art niyetli ve saldırgan olarak tariflenmesi,  kınanması ve uyarılması tümüyle haksızca ve hatalıdır. Böylesi bir açıklama, birlikte mücadeleyi örgütlemekle sorumlu birlik yönetimi anlayışına yakışır değildir. 

Son olarak, yapılacak açıklamanın, bu şerh ve/veya şerh metni belirtilerek, yayınlanmasını talep ederim. 

Deniz KİMYON TUNA