Görüşler

Görüşler
12.03.2018

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kariyer.Net firmasına, cinsiyet ayrımcılığı içeren ilanlarına ilişkin 12 Mart 2018 tarihinde yazı gönderdi.

Görüşler
02.03.2018

3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu Maden Faciası’nın yıldönümüdür. Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için bu tarih “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.

Görüşler
05.10.2017

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlayan İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan nitelikli personelin özlük hakları ve iş güvenceleri ellerinden alınıyor. Ülkemizin en büyük ve stratejik kamu yatırımlarından biri olan TPAO'nun tümüyle özelleştirilme sürecinin de parçası olan bu düzenlemeye karşı TMMOB tarafından önemli bir rapor hazırlanarak kamuoyuna sunuldu.

Görüşler
07.04.2017

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na, Bilirkişilik Taslağı üzerine TMMOB Görüşü 6 Nisan 2017 tarihinde gönderildi.

Görüşler
12.03.2017

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, 16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin görüşünü 7 Mart 2017 tarihinde kamuoyu ile paylaştı.

Görüşler
23.12.2016

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’na, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu uyarınca, hazırlanan Yapım İşleri, Hizmet Alımı, Mal Alımı ve Danışmanlık Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 23 Aralık 2016 tarihinde TMMOB Görüşü gönderildi.

Görüşler
08.12.2016

Pendik Belediyesi’nin teknik personel alım ilanında “bay mühendis ve mimar” koşulu araması üzerine konuya ilişkin Anayasa ve yasa hükümleri ile daha önceki yargı kararları hatırlatılarak, cinsiyet ayrımcılığı yapan ilanın düzeltilmesi istemiyle 7 Aralık 2016 tarihinde yazı gönderildi.

Görüşler
28.10.2016

TMMOB, 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 80. Maddesi'ne ilişkin 28 Ekim 2016 tarihinde Görüş yayımladı.

Görüşler
05.09.2016

AB Hizmetler Direktifine Kısmi Uyuma Yönelik Kanun Tasarısı Taslağı” hakkında TMMOB Görüşü 5 Eylül 2016 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı'na gönderildi.

Görüşler
05.09.2016

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi Sonuç Faaliyet AB Hizmetler Direktifine Uyum Amaçlı Eylem Planı hakkında TMMOB Görüşü, 2 Eylül 2016 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı'na gönderildi.