1- 2014/6220 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali için açılan dava

Mahkeme       : Danıştay ......Daire

Dosya No       : 2014/....

Davacı            : TMMOB

Davalı              : Başbakanlık

Konu              : 25 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2014/6220 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali, yürütmenin durdurulması ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘na 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 3. maddenin ve Ek 4. maddenin 3. ve 4.  fıkralarının Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi istemidir.

 

Açıklamalar    : 25 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 2014/6220 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile  Birliğimize bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası- Fizik Mühendisleri Odası- Kimya Mühendisleri Odası- Tekstil Mühendisleri Odası’nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası- Gemi Mühendisleri Odasının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca,  Gıda Mühendisleri Odası-     Ziraat Mühendisleri Odasının  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, Maden Mühendisleri Odası-   Metalurji Mühendisleri Odası- Petrol Mühendisleri Odasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ve  Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın   Orman ve Su İşleri Bakanlığınca idari ve mali denetiminin yapılacağı düzenlenmiştir. İlgili Kararnamenin, Kararnamenin dayanağı olarak gösterilen  6235 sayılı Yasa‘nın Ek-3. maddesi ve bunun yanında aynı Yasa‘nın Ek-4. Maddesinin 3. ve 4. fıkralarının hukuka ve Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle iptali istemi ile TMMOB tarafından dava açılmıştır.

 

Sonuç             : Yargılama devam etmektedir.