3- “Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği”nin bazı maddelerinin iptali için açılan dava

Mahkeme       : Danıştay ......Daire

Dosya No       : 2014/....

Davacı            : TMMOB

Davalı              : Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Konu             : 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği”nin  bazı maddelerinin . iptali ile Yönetmelik maddelerine dayanak teşkil eden 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olması nedeni ile Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebinden ibarettir..

 

Açıklamalar    : 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği”nin 4. maddesinin birinci fıkrasındaki “patlayıcı madde emniyet alanı, yer altında yapılacak patlayıcı madde deposu, atık su tesislerine, alt yapı tesislerine, katı atık aktarma istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine, yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislere, sokak hayvanları bakımevi, mezarlık tesislerine, sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine, ilk, orta ve lise ve dini eğitim tesisi gibi eğitim tesislerine, futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine” ibarelerinin; 6’ıncı fıkrasının; 7’inci maddesi 3’üncü fıkrasındaki “odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklara, hızar ve şerit tesislerine, orman ürünlerini işleyip mamul ya da yarı mamul hale getirecek fabrika tesisi” ibarelerinin, 22. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin, 24’üncü maddesinin ve 27. maddenin 2. fıkrasının “8/11/2003 tarihinden önce Devlet idareleri adına araştırma, eğitim, ve dinlenme tesisi yapılması maksadıyla verilen izinlerin üçüncü kişilerce işletilmesine Bakanlıkça izin verilebilir”  biçimindeki cümlenin öncelikle yürütmenin durdurulması ve yapılacak yargılama sonucunda iptaline karar verilmesi talebi ile,   Dava konusu Yönetmelik maddelerine dayanak teşkil eden 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesinin 3’üncü fıkrasının birinci cümlesinde 17/6/2004 tarihli ve 5192 sayılı, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunlar ile eklenen “atık su, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin” ibrelerinin, Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle iptali için  Anayasa Mahkemesine gönderilmesi istemi   ile  TMMOB tarafından dava açılmıştır.

 

Sonuç             : Yargılama devam etmektedir.