5- Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mahkeme       :Danıştay …. Daire

Dosya No       :2014/  

Davacı             :TMMOB

Davalı             : Kamu İhale Kurumu

Konu              : 7 Haziran 2014 tarih 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşleri İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin “39. maddenin…ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır” ibaresi, 18. madde, 19. madde,  21.maddenin 6. fıkrasının (b) bendinin iptali  ile 21. maddenin 6. fıkrasının (b) bendinin dayanağı olan  Yasa’nın 10. maddesindeki ““Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate alınır.”cümlesindeki “beşte bir oranında” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi istemidir.

Açıklamalar   : İlgili Yönetmeliğin 9 maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  39. maddesinin 13. maddesinin yürürlükten kaldırılmış,  19. maddesi ile 47. maddenin 7. fıkrasından %50 %50 ibaresi kaldırılarak yeniden düzenlenmiş, 47 nci maddenin 10. fıkrasının yürürlükten kaldırılmıştır. Dava konusu yapmış olduğumuz bu maddeler “her iki ortağın mühendis olup %50-%50 hisseye sahip olan ortaklıkları” düzenlemişti. Dava konusu bu düzenlemelerle  %50-%50 ortaklı mühendislik şirketleri ihalelere girmekten men edilmişlerdir. Mühendis ve mimarların %50-%50 ortaklıkları engellenerek ihalelere girmeleri oartadan kaldırılmış, danışmanlık bünyesinde ve özel sektörde çalışan kontrol mühendislerinin, yapı denetim görevlilerinin, fenni mesullerin, şantiye mühendisleri ve kontrol şeflerinin iş denetleme belgesi ellerinden alınmış ve nihayetinde geriye kalanların iş deneyim ve iş denetleme belgelerinin oranı da 1%5’e indirilmiştir. Bundan çıkan sonuç, kamu ihalelerine mühendis ve mimarların girmeleri imkansız hale getirlmiş, bu alan parası ve siyasi arkası olan müteahhitlere bırakılmıştır.  Anayasaya  ve yasaya aykırı düzenlemenin iptali için TMMOB tarafından dava açılmıştır.

Sonuç: Dava devam etmektedir.