TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi: 05.05.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25806

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-7/12/2022-32036) talep edilmesi halinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Odalar tarafından hazırlanacak bilirkişi listelerinde görev alacak bilirkişilerde aranacak nitelikler ve bilirkişilerin çalışma esaslarını belirleyerek; hizmetin nitelikli sunulması ve kamu yararının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Odalara kayıtlı (Değişik ibare:RG-7/12/2022-32036) mimar, mühendis ve şehir plancılarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —(Değişik:RG-7/12/2022-32036)

Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek Odasını,

Bilirkişi: Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşü talep edilen TMMOB’ne bağlı Odalara üye mimar, mühendis ve şehir plancılarını,

Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri: Bilirkişilik hizmetinin daha etkin ve verimli yapılmasına yönelik olarak Odalar tarafından uzmanlık alanlarında ve bilirkişilik konularında düzenlenen eğitim ve etkinlikleri,

Meslek İçi Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri: Odalar tarafından meslek içi bilirkişilik eğitimlerini tamamlayarak katılım belgesi veya sertifika almaya hak kazanan üyeler için üç yıllık periyotlarda düzenlenen yenileme eğitimlerini,

Bilirkişi Eğitim Belgesi: Bilirkişilik konularında kayıtlı olunan Odalar tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayanlara verilen katılım belgesi veya sertifikayı,

Bilirkişi Yenileme Eğitimi Belgesi: Kayıtlı olunan Odalar tarafından düzenlenen yenileme eğitimlerini tamamlayanlara verilen katılım belgesi veya sertifikayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişiler

Bilirkişi listelerinde yer verileceklerde aranacak nitelikler

Madde 5 — (Ek ibare:RG-7/12/2022-32036) Oda Bilirkişilik listelerinde yer alacak Bilirkişilerin;

a) T.C. Vatandaşı,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,

c) (Mülga:RG-7/12/2022-32036)

d) (Değişik:RG-27/6/2010-27624) (Değişik ibare:RG-7/12/2022-32036) Bilirkişilik yapmak istenilen alanda belgelendirilmiş en az beş yıllık mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip,

e) (Değişik ibare:RG-7/12/2022-32036) Meslekten men cezası almamış,

f) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş,

g) (Değişik:RG-7/12/2022-32036) Odalarca düzenlenen Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, Bilirkişi Eğitim Belgesi almış,

ğ) (Ek:RG-7/12/2022-32036) Aidat borcu bulunmuyor,

olması gerekir.

(Mülga fıkra:RG-7/12/2022-32036)  

(Ek fıkra:RG-7/12/2022-32036) Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan şartlardan oda üyeliği geçmişine sahip olma şartı 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elemanları ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi mühendis, mimar ve şehir plancıları için aranmaz.       

(Ek fıkra:RG-7/12/2022-32036) Odalar, her yıl Aralık ayında bu maddede yer alan koşulları taşıyan bilirkişilerin listesini gelecek yılın Oda Bilirkişilik görevlendirmelerinde kullanmak üzere hazırlar.

Bilirkişilerin tarafsızlığı

Madde 6 — Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler.

(Ek:RG-27/6/2010-27624) Birlik, Oda, Şube Yönetim Kurulları ile Temsilcilik Kurulları asıl ve yedek üyelerinin Oda tarafından verilen bilirkişilik hizmetlerinde görev üstlenmemeleri esastır. Ancak zorunlu olarak bilirkişilik üstlenilmesi durumunda ücret alınmamak kaydıyla görev alınabilir. Bu durumda takdir edilen bilirkişilik hizmet bedeli Odaya gelir olarak kaydedilir.

Çalışma ilkeleri ve sorumlulukları

Madde 7 — Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişiler, mesleki davranış ve meslek etik ilkelerine uymak zorundadırlar.

Bilirkişilik görevlendirmeleri

Madde 8- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-7/12/2022-32036)

Bilirkişilik görevlendirmeleri Oda Bilirkişi listelerinde yer alan bilirkişiler arasından uzmanlık alanları dikkate alınarak ve sıra gözetilerek yapılır.

Oda Yönetim Kurulları, Bilirkişilik hizmeti istenen konuda Bilirkişi listelerinde uzman bilirkişi bulunmaması durumunda liste dışı görevlendirme yapabilir.

Oda Bilirkişilik listelerinden çıkarılma

Madde 8/A- (Ek:RG-7/12/2022-32036)

Bilirkişiler; Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya listeye dahil edildiği tarihte gerekli şartların sağlanamadığının sonradan tespit edilmesi durumlarında listeden çıkarılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri, Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri ve Eğitim Belgeleri(1)

Bilirkişi eğitim belgesi, yenileme eğitimi belgesi, meslek içi bilirkişilik eğitimleri ve yenileme eğitimleri ile ilgili ilkeler

Madde 9- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-7/12/2022-32036)

Bilirkişilik hizmetinin daha etkin ve verimli yapılmasına yönelik olarak, uzmanlık alanlarında ve bilirkişilik konularında yapılacak eğitimler ve bilirkişilik yenileme eğitimleri ilgili Odalar tarafından düzenlenir. Bu eğitimleri tamamlayan mühendis, mimar ve şehir plancıları, bilirkişi eğitim belgesi veya bilirkişi yenileme eğitimi belgesi almaya hak kazanır.

Bilirkişilik uzmanlık alanlarına yönelik Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimlerinin ve bilirkişilik yenileme eğitimlerinin içeriği ve programları, Odaların eğitim birimlerince hazırlanır ve ilan edilir.

Gerekmesi halinde Odaların ortak uzmanlık alanlarına ilişkin eğitimlerin içeriği ve programı TMMOB tarafından koordine edilir.

Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri, Bilirkişi Eğitim Belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptali ile listelerin tutulmasına ilişkin ilkeler TMMOB ve bağlı Odalarca belirlenir.

Süre

Madde 10 — (Mülga:RG-7/12/2022-32036)

Eğitim programı

Madde 11 — (Mülga:RG-7/12/2022-32036)

İstenecek belgeler

Madde 12 — (Değişik ibare:RG-7/12/2022-32036) Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimlerine yapılan başvurularda; belgelendirilmesi zorunlu mesleki deneyim belgeleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler yanında ilgilinin beyanı esas alınır.

Ücret

Madde 13 — (Değişik ibare:RG-7/12/2022-32036) Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri, Bilirkişi Eğitim Belgesi yenileme, eğitim ile sicil işleri ve benzeri işlemler ücret karşılığı yerine getirilir. Ücrete ilişkin esaslar Odaların önerisi ve TMMOB Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Bildirim

Madde 13/A(Ek:RG-7/12/2022-32036)

TMMOB’ne bağlı Odalar her yıl Ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri bilirkişilik temel eğitimi, Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimi programı sayısı, eğitime katılan ve eğitimi tamamlayan kişi sayısı, eğitim alan kişilerin uzmanlık alanları ile meslekleri, eğitim veren kişiler, eğitim verilen yerler ile istenilen diğer hususları içerir bir raporu TMMOB’ye bildirmekle yükümlüdür.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilen Odalar, yetki belgelerinin iptal edilmesi durumunda TMMOB’ye bilgi vermekle yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

_________________________

(1) 7/12/2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu bölüm başlığı “Bilirkişi Yetki Belgesi ve Meslek İçi Eğitim Seminerleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.