TMMOB Öğrenci Kolu Yönetmeliği

TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 15 Şubat 1997 tarih ve 113 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuş ve TMMOB 36.Olağan Genel Kurulu‘nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu‘nda değişiklik yapılmıştır.

TMMOB ÖĞRENCİ KOLU YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amaçları aşağıdaki gibidir.
a) Mühendislik-mimarlık eğitiminin ve öğrenciliğinin sorunlarını araştırıp, diğer ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda komisyonlar kurmak.
b) Mühendislik-mimarlık öğrencilerinin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlamak.
c) Mühendislik-mimarlık alanındaki sorunları uygulanan politikaları ve sonuçlarını araştırmak, bunların çözümü sürecine katkı sağlamak.
ç) Mühendislik-mimarlık öğrencilerinin, doğrudan doğruya kendi sorunlarına ve ülke sorunlarına yönelik kamuoyu oluşturmasına çalışmak
d) Üniversitelerin sorunlarına yönelik politikalar oluşturmak. Üniversitelerin, çağdaş, demokratik, bilimsel kurumlar olmasına katkı sağlamak.
e) Mühendislik-mimarlık öğrencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal gereksinmelerinin karşılanmasına katkı sağlamak. Bunların sosyal, kültürel, sanatsal ürünlerinin sunulmasına, yayılmasına çalışmak.
f) Mühendislik-mimarlık öğrencileri kolu çalışmalarına, mevcut tüm mühendislik-mimarlık fakültelerinin tüm öğrencilerinin en geniş katılımını sağlamak.

Üyelik

Madde 2 - TMMOB öğrenci kolları, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen öğrencilerin katılımına açıktır.
Çalışmalara katılan öğrencilere meslek disiplini ile ilgili Odadan öğrenci üye kimliği verilebilir.
Bunlarla ilgili öğrenci üye kaydı tutulur. Bu durumda olanlar Oda Genel Kurullarına katılabilirler, ancak oy, seçme ve seçilme hakları yoktur.
Mezun olan öğrenci üyenin kimlik belgesi geri alınır. Oda üye kaydı yapılır ve üye kimlik belgesi verilir.

Organları

Üniversite Öğrenci Temsilcilikleri

Madde 3 - Odalar/Şubeler, TMMOB tarafından kendisine üye olması karar altına alınan meslek disiplinlerinin eğitiminin verildiği üniversitelerde, Oda/Şube Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite Öğrenci Temsilciliklerini kurabilirler. Üniversite Öğrenci Temsilcilikleri Odaların öğrenci üyeleri arasından oluşturulur.

Şube/Oda Öğrenci Komisyonları

Madde 4 - Şube etkinlik alanında belirlenen Üniversite Öğrenci Temsilciliklerinin bileşiminden Şube Öğrenci komisyonları oluşturulur. Şube Öğrenci Komisyonu üyeleri her öğretim yılı başında yeniden belirlenir.
Şubelerin Öğrenci Üye Komisyonlarının üyeleri arasından belirlenecek temsilcilerin bileşiminden Oda Öğrenci Komisyonları oluşturulur.

Çalışma Şekli

Madde 5 - Öğrenci kolları, Oda/Şube yönetim kurulunca görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi, ile koordinasyon içinde olurlar.

Mali Hükümler

Madde 6 - Öğrenci kollarının ayrı bütçeleri yoktur. Çalışmalarında Oda olanaklarından TMMOB ve Odaların bu konulardaki yasal düzenlemelerine ve bütçe esaslarına uygun olarak ve olanaklar çerçevesinde yararlanırlar. Üyelik ödentisi alınmaz.

Yürürlük

Madde 7 - Bu Yönetmelik, TMMOB 38.Olağan Genel Kurulu‘nun 29.05.2004 günlü onayı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB ve Oda yayınlarında yayınlanır.

Yürütme

Madde 8 - Bu yönetmelik TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarınca yürütülür.