TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği

8-9 Nisan 1989 tarihinde yapılan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu‘nda kabul edilerek 10 Nisan 1989‘da yürürlüğe girmiştir.

TMMOB VE ODALAR DENETİM YÖNETMELİĞİ

1. YÖNETMELİĞİN AMACI
Bu yönetmeliğin amacı, TMMOB ve ODA‘ların tüm örgütünde; 6235 sayılı TMMOB Yasası, TMMOB Ana Yönetmeliği; TMMOB ve Odaları Mali İşler Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve TMMOB (Birlik) Genel Kurulu kararları gereğince hesapların ve buna ilişkin işlemlerin incelenmesini düzenlenmektedir.

2. YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
TMMOB ve Oda‘lar olmak üzere tüm örgütün hesaplarının ve buna ilişkin işlemlerin incelenmesi bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

3. TMMOB DENETLEME KURULU
TMMOB Denetleme Kurulu, bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı doğrultusunda Birlik ve Oda‘ların hesaplarını ve buna ilişkin işlemleri inceleyen bir kuruldur.
TMMOB Genel Kurulu‘nca seçilen sayıda üyeden oluşur. Kurul‘un aynı zamanda TMMOB Genel Kurulu‘nca seçilen sayıda, yedek üyesi olur.

3.1. TMMOB DENETLEME KURULU‘NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
3.1.1. TMMOB hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemleri, en az üç ayda bir kez denetleyip; düzenleyeceği raporun bir örneğini, TMMOB Yönetim Kurulu‘na vermek.
3.1.2. Birliğin hesap işleriyle, Yönetim Kurulu‘nun hazırladığı bilanço, kesin hesaplar, yeni dönem bütçesi ve personel kadrosu hakkında düşüncelerini Genel Kurul‘a sunmak üzere rapor hazırlamak ve en geç Nisan ayının onbeşine dek TMMOB Yönetim Kurulu‘na vermek.
3.1.3. Gerekli gördüğü durumda, oy birliğiyle vereceği kararla TMMOB Genel Kurulu‘nun olağanüstü toplantıya çağırılmasını, TMMOB Yönetim Kurulu‘ndan istemek.
3.1.4. Oda Denetleme Kurulu tarafından TMMOB Yönetim Kurulu‘na iletilen Oda ve birimlerinin Denetleme Raporları‘nı incelemek; görüşlerini ve önerilerini TMMOB Yönetim Kurulu‘na iletmek.
3.1.5. TMMOB Yönetim Kurulu‘nun gerekli gördüğü durumlarda, Oda hesaplarını incelemek veya Oda hesaplarının incelenmesi için, ilgili Odanın Denetleme Kurulu‘nu görevlendirmek.
3.1.6. Gereğinde veya TMMOB Yönetim Kurulu‘nun gerekli gördüğü durumlarda İl Koordinasyon Kurulu hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemleri denetlemek, görüş vermek veya incelenmesi için, ilgili Oda Denetleme Kurulu üyelerini görevlendirmek.

3.2. TMMOB DENETLEME KURULU ÇALIŞMA KURALLARI
3.2.1. TMMOB Genel Kurulu Toplantısı‘ndan sonra TMMOB Genel Sekreteri; seçilen asıl ve yedek Denetleme Kurulu üyelerine seçildiklerini, ayrıca asıl üyelere ilk toplantı gün, saat ve yerini bir ay içinde yazı ile bildirir.
Kurul üyeleri diğer toplantı ve denetim günlerini kendileri kararlaştırır ve TMMOB Genel Sekreterliği‘ne bildirir.

3.2.2. TMMOB Denetleme Kurulu gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır. O toplantı için Başkan ve Rapörtör seçer. Kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik bulunması durumunda, toplantıda Başkan‘ın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

3.2.3. Nedeni ne olursa olsun üst üste (3) kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılmayacağını bildiren TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek üye geçer.

3.2.4. TMMOB Denetleme Kurulu; her yıl Şubat veya Mart ayı içinde, Oda ve birimlerinin yıl sonu denetimlerinin tamamlanmasından sonra, ancak Oda Genel Kurullarının yapıldığı yıl Genel Kurullardan önce, Oda Denetleme Kurulları ile ortak olarak toplanır ve denetim sonuçlarını değerlendirir. TMMOB Denetleme Kurulu‘nun kendi üyeleri arasından seçeceği bir Başkan tarafından yönetilen bu toplantıya, TMMOB Genel Saymanı ve TMMOB Genel Sekreteri gözlemci olarak katılabilir.

4. ODA DENETLEME KURULU
Oda Denetleme Kurulu, bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı doğrultusunda Oda‘nın hesaplarını ve buna ilişkin işlemleri inceleyen bir kuruldur. Oda Genel Kurulu‘nca seçilen sayıda üyeden oluşur. Kurul‘un aynı zamanda Oda Genel Kurulu‘na seçilen sayıda yedek üyesi olur.

4.1. ODA DENETLEME KURULU‘NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Oda Denetleme Kurulu‘nun görev ve yetkileri şunlardır:
4.1.1. Oda‘nın hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı en az üç nüsha raporu Oda Yönetim Kurulu‘na vermek.
Bu raporlardan birisi Denetleme, İkincisi Oda Yönetim Kurulları dosyalarına konulup; üçüncüsü TMMOB Yönetim Kurulu‘na gönderilir.

4.1.2. Oda‘nın bağlı birimlerinin hesaplarını, en az üç ayda bir denetleyerek en az dört nüsha rapor düzenlemek.
Bu raporlardan birisi, Denetleme, İkincisi Oda Yönetim, üçüncüsü birimlerin Yönetim Kurulları dosyalarına konulur. Dördüncüsü TMMOB Yönetim Kurulu‘na gönderilmek üzere, Oda Yönetim Kurulu‘na verilir.

4.1.3. Oda‘nın hesap işleri ile Yönetim Kurulu‘nun hazırladığı bilanço, kesin hesaplar yeni yıl dönem bütçesi ve personel kadroları hakkında raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak ve Genel Kurul‘dan en az bir hafta önce Oda Yönetim Kurulu‘na vermek.

4.1.4. Gerekli gördüğü durumlarda, oybirliği ile vereceği kararla; Oda veya birimlerinin Genel Kurulu‘nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulu‘ndan istemek.

4.1.5. TMMOB Denetleme Kurulu‘nca görevlendirilmesi durumunda, Oda‘nın veya İl Koordinasyon Kurulu‘nun hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemlerini incelemek.

4.1.6. Oda‘nın TMMOB ödentilerini zamanında ve düzenli olarak ödeyip-ödemediğini kontrol etmek, Oda Yönetim Kurulu‘nu uyarmak.

4.2. ODA DENETLEME KURULU ÇALIŞMA KURALLARI
4.2.1. Oda Genel Kurulu toplantısından sonra, Oda Yönetim Kurulu seçilen asıl ve yedek Denetleme Kurulu Üyelerine seçildiklerini, ayrıca asıl üyelere ilk toplantı gün, saat ve yerini bir ay içinde yazı ile bildirir, Kurul Üyeleri diğer toplantı ve denetim günlerini kendileri kararlaştırır ve Oda Yönetim Kuruluna bildirirler. Denetim günleri ilgili birimlere Oda Yönetim Kurulunca bildirilir.

4.2.2. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Oda birimlerinin hesaplarının incelenmesi için Oda Denetim Kurulunu göreve çağırır.

4.2.3. Oda Denetleme Kurulu gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır. O toplantı için başkan ve raportör seçer. Kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik bulunması durumunda, toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

4.2.4. Nedeni ne olursa olsun üst üste (3) kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada sıradaki ilk yedek üye geçer.
TMMOB Denetleme Kurulu tarafından verilen görevlendirmeler ve Denetleme Kurulu‘nun ortak yaptığı toplantılar bu sayıya dahil olup, çekilme sayısının belirlenmesinde ihtilaf durumunda TMMOB Denetleme Kurulunun önerisi ile TMMOB Yönetim Kurulu‘nun vereceği karar kesindir.

4.2.5. Görevden ayrılan veya çekilmiş sayılan Oda Denetleme Kurulu Üyeleri yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse; Olağanüstü Oda Genel Kurul toplantısı yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Kurul Toplantısı‘na kadar görev yapar.

4.2.6. Oda Denetleme Kurulları yıl sonu denetimlerini; engeç Şubat ayı içinde bitirirler. Denetleme Kurulu Raporları TMMOB‘ne gönderilir.

5. GELİRLERİN ve GİDERLERİN DENETİMİ
Gelirlerin ve giderlerin denetiminde şunlar incelenir;

5.1. Bütçede gösterilen gelirler ve elde edilen fiili sonuçların bölüm ve maddelere göre karşılaştırılması.

5.2. Gelirlerin ve diğer kıymetlerin, usulüne göre kayıtlarda, kasada ve banka hesaplarında bulunması.

5.3. Harcamaların bölüm ve maddeler itibariyle, bütçeye uygunluğu ve harcamaların dayanakları olan belgelerle yapılması.

6. DENETİM USULLERİ
Denetleme Kurulları, bu denetim ile ilgili defter, fiş ve diğer belge ve bilgileri Başkan, Yazman (Sekreter), Sayman Üye veya bunların görevlendireceği yetkililerden ister. Denetleme Kurulları‘nın görevlerini yaparken; yönetimlere müdahalede bulunmamaları ve denetimlerini, işlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde düzenlemeleri esastır. Madde 5‘te belirtilen incelemeler aşağıdaki usullere göre yapılır:

6.1. Denetime, kasanın sayımı ile başlanır. Kasa kontrol föyü, kasa mevcudu defteri ve son kayıtların altı imzalanarak kasa mevcudu ile karşılaştırılır. Arada bir fark olduğunda durum bir tutanakla saptanır.

6.2. TMMOB ve Odaları Mali İşler Yönetmeliği‘ne göre tutulmakta olan kayıtların, usulune uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incelenir.

6.3. Tediye (ödeme), tahsil ve mahsup fişlerinin düzenlenmesinde, usulüne uygunluğu ile imzaları ve dayandığı belgeler incelenir.

6.4. Yapılan harcamaların, kanunlar ve ilgili yönetmelikler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu ile dayandığı belgeler incelenir.

6.5. Tutulması gereken kayıtların günü gününe ve bakiye vererek, temiz ve düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı incelenir.

6.6. Demirbaş Defteri‘ne Yönetim Kurulu kararlarının, fatura tarih ve numarası ile demirbaşın fiatı ve demirbaşı benzerlerinden ayıracak belli başlı karakteristiklerinin işlenip işlenmediği incelenir.

6.7. Bütçe ile belirlenmiş olan gelir ve giderler ile fiili gelir ve giderlerin, aylara göre bölüm ve madde karşılaştırması yapılır; farkları saptanarak nedenleri araştırılır.

6.8. Yıl içindeki son denetimlerde bölümler arasında, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği‘ne uygun olarak gerekli aktarmaların yapılıp yapılmadığı incelenir.

7. RAPORLAR
7.1. Denetleme Kurulu yaptığı her denetimin sonuçlarını, bütçede öngörülen amaçlara ulaşmasını sağlayıcı dilek ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlar.

7.2. TMMOB ve Oda Genel Kurulu‘na sunulacak raporda, o dönem içinde yapılan denetimlerin sonuçları gözönünde tutulur ve raporda Oda‘nın dönem çalışması ve yeni dönem bütçe tasarısı ile ilgili Denetleme Kurulu‘nun görüşü belirtilir.

7.3. TMMOB ve Oda Genel Kurulu‘na sunulacak Raporda; Odalar/Oda‘nın TMMOB‘ne, ödentilerini dönem içinde gerçekleştirilip gerçekleşmediği rakamsal olarak belirtilir.

8. YÜRÜRLÜK TARİHİ
Bu yönetmelik, TMMOB Genel Kurulu‘nun kabulü ile 01.06.2004‘de yürürlüğe girer. Kendi Denetim Yönetmelikleri bulunan Odalar, en geç 01.01.2005 tarihine dek Oda Yönetim Kurulları kararı ile kendi denetim yönetmeliklerini, bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlerler.

9. YÜRÜTME YETKİSİ
Bu yönetmeliği TMMOB ve Oda Yönetim Kurulları ile TMMOB ve Oda Denetleme Kurulları birlikte yürütür.