İMO: SU TÜM CANLILARIN YAŞAMI VE DOĞANIN SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGESİ İÇİN TEMEL BİR İHTİYAÇ VE YAŞAM HAKKIDIR!

22.03.2023

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Dünya Su Günü dolayısıyla 22 Mart 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

22 Mart 2023 Dünya Su Günü: Su Tüm Canlıların Yaşamı ve Doğanın Sürdürülebilir Dengesi İçin Temel Bir İhtiyaç ve Yaşam Hakkıdır!

Su tüm canlıların yaşamı ve doğanın sürdürülebilir dengesi için temel bir ihtiyaç ve yaşam hakkıdır. Bu nedenle, su varlıklarımızın doğru yönetilmesi ve geleceğe yönelik doğru planlanması, tüm vatandaşlarımız ve ekosistemimiz için çok önemlidir.

Doğal bir varlık olan su ve havza bütününde su döngüsü üzerinde, nüfus artışı, hızlı kentleşme, sanayileşme ve tarımsal sulama nedeniyle baskı her geçen gün artmaktadır. Bu talep artışının oluşturduğu baskı, doğal su varlıklarımızı tehdit etmektedir. Öncelikle, suyun sınırsız bir varlık olmadığı, korunmasının gerektiği toplumun tüm kesimlerince benimsenmelidir. Politika geliştirciler ve uygulayıcılar aldıkları kararlarda, su varlıkları üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı etmemelidirler.

Su varlıklarının korunması ve yönetiminde arz amaçlı su planlamasının yerine arz ve talep arasında optimum çözümler yapılmalıdır. Sektörel yaklaşımlar yerine bütüncül yaklaşımlar benimsenmelidir. Su varlığının paylaşılmasında tüm kullanıcıların katılımı, eşitlik, verimlilik ve hukuka bağlılık sağlanmalıdır. Paydaşlar arasında sessiz kalan "doğa" unutulmamalıdır. Çözümler doğaya karşı değil, doğaya uyum içinde oluşturulmalıdır. Örnek olarak, yanlış projelerin ve uygulamaların sonuçlarını, maddi kayıplar ve can kayıpları ile toplumsal travmalar oluşturan taşkın olaylarında yaşamaktayız. Suya dayalı doğal afetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar arttırılmalıdır. Yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası, aynı bölgede yaşanan can kayıplı taşkınlarda, kentleşmede inşaat mühendisliği bilgi ve birikiminin göz ardı edildiği, dere taşkın yataklarının imara açılmasının felaketle sonuçlandığı birkez daha ortaya çıkmıştır.

Doğal varlıkların korunması; doğal varlıkları kullanmak için yaptığımız tesislerin doğru planlanması ve işletilmesinden geçmektedir. Depolama tesisleri, iletim tesisleri, arıtma ve atık tesisleri doğru planlanmalı ve yönetilmelidir.

Bu değerli varlığımız ve kıt varlıklarımızın kullanılmasında en temel sorun yönetim ve sürdürülebilirliktir. Genel olarak suların kullanılmasında ve su yapılarının planlamasında:

 Eko-sistem,

 Biyolojik çeşitlilik,

 Gıda güvenliği,

 Kentsel ve kırsal alan ihtiyacı,

 Sanayi ihtiyacı,

 Enerji ihtiyacı (HES) açılarından

bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

Temiz su tüm canlıların yaşam hakkıdır. İnsanoğlu su kaynakları üzerinde yaptığı her türlü faaliyet sonrası, suyu doğaya temiz olarak geri döndürmekle yükümlüdür. Yer altı ve yer üstü su varlıklarımızda büyük oranda kirlilik yaşanmaktadır. Temiz ve güvenilir içmesuyu temin edilmesi gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

Toplumun şebeke suyunun temizliğine olan güvensizliği, insanları yüksek bedeller ile şişelenmiş su satın almaya yönlendirmektedir. Kamu ve yerel yönetimler topluma güvenli ve ekonomik musluk suyu sağlanmakla yükümlüdür. Su hizmetlerinin özelleştirilmesi alınır satılır ve bu amaçlarla işletilebilir bir kaynak olarak görülmektedir.

Su temini, arıtılması, dağıtımı, atık suyun toplanması ve arıtılması genel ve yerel yönetimlerin önemli görevleri arasındadır. Depolamada, iletim ve şebekelerdeki kayıp kaçaklar su varlıklarımızın hor kullanıldığı anlamını taşımaktadır.

İklim değişimleri, hızlı kentleşme ve turizm sektöründe büyüme, ülkemizde ciddi boyutlarda su tüketimine neden olmaktadır. Su varlıklarımızı gözümüz gibi korumak zorundayız.

Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak, yukarıda kısaca özetlediğimiz ilkeler doğrultusunda 60 yılı aşkın süredir; su konusunda, sempozyum, kongre, teknik ve bilimsel çalışmalar yaparak, toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmaktayız. Su varlıklarımızın doğru yönetilmesi ve geleceğe yönelik doğru planlanması için meslektaşlarımız her alanda katkı sunmaya devam edecektir. Biz diyoruz ki;

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, ağır yıkımlara ve ölümlere neden olan Pazarcık (7.7), Elbistan (7.6) büyüklüğündeki depremlerde diğer altyapı tesisleri yanında; içme kullanma ve atıksu tesislerinde ağır hasarlar meydana gelmiştir. Bu nedenle, acil olarak halkın temiz suya erişimi ve salgın hastalıklara meydan vermeden hasar gören su yapıları olan şebeke ve dağıtım tesisleri onarılmalı ve halkın hizmetine acilen sunulması sağlanmalıdır.

Deprem bölgesinde bulunan 11 ilimizdeki yurttaşların içme ve kullanma suyu deprem hasarları ortadan kaldırılıncaya kadar bedelsiz olarak verilmesi sağlanmalıdır.

 Su doğal bir varlıktır ve korunmalıdır.

 Suya dayalı doğal afetlerden korunma tedbirleri arttırılmalıdır.

 Su bir canlı hakkıdır. Her canlıya erişimi sağlanmalıdır.

 Suyumuza ve suyumuzun geleceğine sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur.

 Su kamunun ortak malıdır. Satılamaz, devredilemez.

Su yaşamdır, susuz bir yaşam düşünülemez.

Her canlının temiz, yeterli ve kullanılabilir su hakkına sahip olacağı yıllara…

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu