ORMANLIK ALANLARI YAPILAŞMAYA AÇAN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİNİN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇTIK

10.02.2022

TMMOB tarafından ormanlık alanların içerisinde kurulabilecek yapıların türünü genişleten 30.11.2021 tarih 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Kanununun 17. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik” ile “Orman Kanununun 18. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik” maddelerinin iptali istemiyle dava açıldı.

Dava dilekçelerinde özetle, Anayasa uyarınca mutlak koruma altında olan orman alanlarının yapılaşmaya açılarak orman niteliğinin yok olmasına; Anayasa ve uluslararası anlaşmalar uyarınca özel koruma altındaki ormanların ve yaban hayatı, doğal yaşam, ekolojik denge ve iklim değişikliğine etkileri karşısında çok geniş bir coğrafyanın tahribata uğramasına yol açacak düzenlemeler getirildiğine değinilerek, yönetmeliklerin orman alanlarında yapılaşmanın önünü açan düzenlemelerinin iptali istendi.

Dilekçelerde ormanların insan yaşamı ve yerkürenin geleceği açısından yaşamsal öneme sahip, çevresel-ekolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik işlevleri bulunan; yaşamın temeli oksijen kaynağı ve karbon yutak alanı olan alanlar olduğundan bahsedilerek, bu nitelikleri ve barındırdığı canlı ve cansız ekosistem unsurları ile sürdürülebilir ekolojik dengenin sağlanabilmesinin temel unsurları olduğu vurgulandı.

Yine ormanların bu özelliklerine vurgu yapılan devam açıklamaların ardından Orman Kanunu’nun 17. maddesinin 3. fıkrasının ve 18. maddesinin uygulanmaları hakkında çıkan iki ayrı yönetmeliğin ormanları yapılaşmaya açan hükümlerinin uluslararası koruma getiren anlaşmalara, Anayasaya aykırılık içermekte olduğu, yönetmeliklerin dayanağı olan 6831 sayılı Kanunu da aşan hükümler getirmekte olduğundan, kamu yararına, koruma ilke ve esaslarına aykırılık taşıdığından ve hukuka uyarlık bulunmadığından hareketle yönetmeliklerin ilgili maddelerinin iptali istendi.