TMMOB MERSİN İKK: "BİR LİMAN BİN PLAN" - MERSİN LİMANI GÜNCEL BİLGİLENDİRME

08.10.2021

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Mersin limanının genişletilmesine yönelik hazırlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan plan iptal ve yürütmeyi durdurma davalarına müdahil olduğunu 4 Ekim 2021 tarihinde konuya ilişkin yaptığı açıklamayla kamuoyu ile paylaştı.

‘BİR LİMAN BİN PLAN’

MERSİN LİMANI GÜNCEL BİLGİLENDİRME

TMMOB Mersin İl koordinasyon kurulu olarak Mersin limanının genişletilmesine yönelik hazırlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onay ve askı süreçlerinin tamamlanması ile ilgili yapılan tüm itirazların reddedilmesinden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan plan iptal ve yürütmeyi durdurma davalarına TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak müdahil olunmuştur.

Ayrıca dava aşamasında TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak söz konusu projeye ait değerlendirme raporu hazırlanmış, mahkemeye müdahillik dilekçesi ile birlikte teslim edilmiştir.

Söz konusu raporlar ve itirazlar neticesinde Mersin 2. İdare Mahkemesi bilirkişi heyeti tahsis edilmiş ve bilirkişi raporu doğrultusunda 29.04.2021 tarih ve 2020/564 sayılı karar ile Mersin Limanının kapasite artışını öngören söz konusu işlemin gelecekte telafisi güç zararlar doğurabileceğinden ötürü söz konusu işlem için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve 7 gün içerisinde bölge mahkemelerine itiraz yolunun açık olduğunu beyan etmiştir.

Akabinde Limanın mülkiyet sahibi TCDD Genel Müdürlüğü ve kiracısı konumdaki Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş söz konusu yürütmeyi durdurma kararını Adana Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava dairesine itirazda bulunulmuş ancak Bölge İdare Mahkemesi söz konusu yürütmeyi durdurma kararını uygun bularak 06.10.2021 tarih ve 2021/209Y kararı ile onamıştır.

İmar davalarında yürütmeyi durdurma kararı alınıp daha sonra bu karar bölge idare mahkemesinden de onaylandığı takdirde kesin karar verilmesi gerekirken söz konusu davalı durumda yer alan; Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş İstanbul Teknik Üniversitesi Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü döner sermaye adına ücret yatırmak suretiyle Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden oluşan heyetten söz konusu kapasite artışının sorun teşkil etmediğini içeren bir rapor almış ve bu rapor doğrultusunda Mersin 2. İdare Mahkemesi 15.09.2021 tarihinde yeniden 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturulması ve naip üye atanması yönünde ara karar verilmiştir.

Davalı firma tarafından söz konusu üniversitenin döner sermaye birimine maddi bedeli ödenerek alınan rapor doğrultusunda;  Mersin Limanının tarihsel süreçleri, kent merkezi ile ilişkisi, limanın genişlemesinin çevresel anlamda etkileri göz ardı edilerek sadece imar mevzuatlarına atıfta bulunarak hazırlatılan bu rapor emsal teşkil edilerek söz konusu davanın ara kararında yeniden bilirkişi talep edilmesi ve bilirkişi listesi için belirli tarifler yapılması söz konusu süreç için kaygılar oluşturulmuştur.   

Maddi bedel karşılığında alınan ve mahkemeye sunulan bu rapor detaylı olarak incelenip söz konusu rapora karşı hazırlayacağımız teknik rapor mahkeme heyetine teslim edilecektir.

Ayrıca söz konusu raporda imzası bulunan kişilerin bağlı bulundukları TMMOB bağlı meslek odalarının genel merkezlerine raporun incelenmesi ve meslek etik ve kararlarına aykırı bir durum olması durumunda gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için girişimler başlatılmıştır. Nihayetinde; TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ve komisyon çalışmalarımızın da bu yönde devam ettiğini belirtmek isterim.  

MERSİN TEKFEN POLİPROPİLEN TESİSİ BİLGİLENDİRME

TMMOB Mersin İl koordinasyon kurulu olarak; Mersin İli Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesi sınırları içerisinde mevcut durumda Toros gübre fabrikasının bulunduğu araziyi de kapsayan alan daha önce Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmiş, akabinde 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği yapılmış ve daha sonra polipropilen üretim tesisi için Çevresel Etki Değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon kurumuna bağlı odalar olarak söz konusu işlemlere itiraz dilekçeleri hazırlanmış ve akabinde söz konusu dilekçelerin red olmasından sonra ise idari işlemler başlatılmıştır.

TMMOB bağlı Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odasının müdahil olduğu dava sonucunda söz konusu alanda yapılması düşünülen polipropilen tesisinin çevresel etki değerlendirme raporu mahkeme kararıyla iptali ilan edilmiştir.

Ayrıca TMMOB bağlı Şehir plancıları Odası Adana Şubesinin Özel Endüstri Bölgesi ilanı ve yer seçimine karşı açmış olduğu Danıştay Mahkemelerinde dava sürecinde olup önümüzdeki aylarda duruşmalı olarak devam edecektir.  

Sadece TMMOB olarak değil yerel yönetimler ve Sivil toplum kuruluşlarının da yasal anlamda dava süreçleri devam etmektedir.

Tüm bu süreçler devam ederken söz konusu bölge 15.09.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında; Askeri yasak ve güvenlik Bölgesi(Özel Güvenlik Bölgesi) ilan edilmiş olup planın askı süreci devam etmektedir.

Söz konusu plan değişikliği incelendiğinde plan açıklama raporunda; Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP’de “Endüstri Bölgesi”nde yer aldığı anlaşılan ve 21/05/2021 tarih ve 4002 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 3. ve 4. Maddeleri gereğince “Özel Güvenlik Bölgesi” olarak ilan edilen alanın Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı O33 nolu plan paftasında (Gösterim başlığı altında yer alan plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alanın) “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi (Özel Güvenlik Bölgesi amaçlı)” olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Özel Endüstri Bölgesinin onaylanan planlarına ve yer seçimine karşı açılan davalar devam ederken  yapılan bu değişikliklerin amacının ne olduğunu anlamakta zorluk çekmekteyiz. 2565 sayılı “askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu” ve bu kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri incelendiğinde üzerinde herhangi bir tesis bulunmayan ve ya proje aşamasında dahil olmayan bu alanın söz konusu plan değişikliği ile sadece devlet tasarrufunda kalması amaçlanmaktadır.

Ana konteyner limanı fiziksel anlamda yer seçimi 2017 yılında revize edilen Adana-Mersin çevre düzeni planında belirlenmiştir. Akabinde şu anda Özel endüstri bölgesi ilan edilen alan ise Ana konteyner limana hizmet verecek depolama alanları ve serbest bölge gelişim alanı olarak planlanmıştır. Maalesef üst ölçek planlarda alınan bu kararlar 1 yıl geçmeden değiştirilmiş kentimizin çeyrek asırlık ana konteyner limanının önü kapatılmıştır.

Mersin’in gelişmesine ve sağlıklı kentler yapılanmasına set vuracak tutum ve davranışlar içerisinde olan girişimlere/yatırımlara kentimizin önemli aktörleri arasında yer alan tüm kamu kurum, kuruluşların, akademik ve meslek odalarının ve ekonomi tabanlı sivil toplum yapılanmalarının geçmişten günümüze kadar ve dava aşamasına kadar olan süreçlerin içerisinde yer alıp müdahil olmaları ve ana aktör olarak yer almaları son derece önemlidir. Aksi taktirde kent çevre ve ekonomi alanlarında geri dönüşü olmayan sonuçlar ile karşı karşıya olacağımızı ifade edebiliriz.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak kentimizin kaderini tayin edecek olan bu tip hegonomik yatırımlar özelinde gerçekleştirilmeye çalışılan bu ihanete dur denilmesi birinci görevimizdir. Kentimizi yakından ilgilendiren ve Mersinin kaderini belirleyecek olan söz konusu yatırımlar hakkında başta Mersin Valiliği olmak üzere kentimizde ki tüm Oda, STK ve kent paydaşlarının bir arada yer almasını talep ediyor ve gerçeklerin açıklanmasında her zaman Mersin’den yana olacağımızı saygı ile kamuoyuna sunarız.

TMMOB MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU