TMMOB MİMARLAR ODASI KURULUŞUNUN 65. YILI KUTLAMASI/20 Aralık 2019/ANKARA

20.12.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 18 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB’nin 1. Genel Kurulunda alınan kararla kurulan 10 odamızdan biri olan Mimarlar Odamızın Mimarlar Odamızın Kuruluşunun 65. Yılını kutluyorum.

Bildiğiniz gibi ülkemizdeki mühendis ve mimarların örgütlenme çabaları, bu topraklardaki demokrasinin gelişim çizgisiyle büyük bir paralellik taşıyor. 1908’de ilan edilen İkinci Meşrutiyet’le birlikte kurulan Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’yle başlayan bu serüven, Cumhuriyetin ilanı sonrasında kurulan dernek ve birlikler aracılığıyla devam etmiştir. Dolayısıyla bizler sadece 65 yıllık bir kurumsal tarihin değil, 110 yılı aşan bir örgütlenme geleneğinin de taşıyıcılarıyız.

Bugün TMMOB bünyesinde 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu bulunmaktadır. 102 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden toplam 600 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük mesleki demokratik kitle örgütü TMMOB’dir.

65 yıl önce başlayan örgütlü mücadelemiz, TMMOB’nin bugüne ulaşan kimliğini ortaya çıkarmıştır. Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana, yurtsever, ilerici ve toplumcu geleneğimizdir.

TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak için mücadele vermektedir.

TMMOB’nin bu kimliğini inşa eden, 1970’li yılların başından itibaren odalarımızda yönetimlere gelen devrimci, demokrat, ilerici mühendis ve mimarlar olmuştur. Özellikle üye sayısı çok olan Mimarlar Odası, Makina, İnşaat, Elektrik Mühendisleri odalarımızda yönetime gelen kadrolar Odaların ve TMMOB’nin kaderini değiştirmiştir.

O yıllara kadar daha çok devlet bürokrasisiyle uyum içinde, hükümetleri rahatsız etmeden yönetilen Odalar, 1970’li yılların başından itibaren yükselen toplumsal hareketlerin öncü bir parçası haline gelmiştir.

Odalarımızda 1970 yılından itibaren başlayan bu dönüşüm, 1970 ve 1973 yılları arasında TMMOB Genel Kurulu toplanamamış olması nedeniyle TMMOB’ye 1973 yılında yansımıştır.

TMMOB’nin 18. Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mimarlar Odası üyesi Teoman Öztürk, TMMOB’nin bu yeni kuruluşunun ve mücadele anlayışının sembolü olmuştur. Bugün gururla taşıdığımız ilerici, devrimci, yurtsever TMMOB geleneğinin tohumlarını atan tüm arkadaşlarımızı, Teoman Öztürk’ün şahsın sevgi ve saygıyla anıyorum.

Bizler onlardan aldığımız mirası ve mücadele geleneğini yaşatmaya, geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Egemenlerin dar sınıf çıkarlarına karşı toplumu, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmaya devam ediyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak için mücadele vermektedir.

Çünkü TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulmayacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde yattığının bilincindedir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, ülke sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır.

İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır.

Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı edilerek sermayenin çıkarlarının gözetilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, zenginlerin ihtiyaçlarının yoksulların ihtiyaçlarının önünde tutulması ile halkımızın refahı, çıkarları; meslektaşlarımızın da mesleki yetki ve sorumlulukları giderek geriletilmektedir.

Ülkemizde emeğiyle geçinenlerin gündemleri neredeyse hiç değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir.

İktidarın ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir.

İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.

Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir.

Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir. TMMOB, geçmişte olduğu gibi bu engellemelerle de mücadelesini sürdürecektir.

Bu noktada şunu vurgulamadan geçemeyeceğim ki, siyasal iktidarın özellikle kentsel mekanlarımızı hedef alan, kent tarihini-hafıza mekanlarını-şehir dokusunu tahrip eden karar ve uygulamalarına karşı Mimarlar Odamızın yürüttüğü mücadele hepimize umut ve güven aşılamaktadır.

Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Mimarlar Odamızın 65. Yılını bir kez daha kutluyorum. 65. yılında daha da güçlenerek ve büyüyerek: Yaşasın TMMOB, Yaşasın Mücadelemiz!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı