TMMOB –TTB- KESK -TÜRK İŞ BATMAN BİLEŞENLERİ: KENT KONSEYİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ OLAN BİZLER BU OYUNDA OLMAYACAĞIZ

07.08.2020

TMMOB, TTB, KESK, TÜRK İŞ Batman Bileşenleri Batman Kent Konseyi Kurulmasına dair 7 Ağustos 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

 BASINA VE KAMUOYUNA

Kent konseyi, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı ve farklı çözümlerin geliştirildiği demokratik yapıdır

Kent konseyi, “Avrupa Kentsel Şartı”, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”, “Gündem 21” ve “Habitat II”nin sürdürülebilirlik, yaşanılabilirlik ve yapabilir kılma ilkelerinin ışığında, halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmaya özendirmeyi, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen oluşumdur

Kent Konseyi; 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 76. Maddesini dayanak alan, Yönetmelik çerçevesinde oluşturulur. Yönetmeliğin 5. Maddesine göre ‘Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde’ Belediye Başkanının çağrısı üzerine ilk Genel Kurulunu toplar. Ancak valinin Kayyım sıfatıyla bu çağrıyı yapması, Her şeyden önce Kanuna ve Yönetmeliğe de aykırılık teşkil ettiği gibi,’Hukuk Devletini’ hedef alan, Kanun ve Yönetmeliği görmezden gelen bir anlayışın da tezahürü olduğunu belirtmek isteriz.

Belediye Kanununu askıya alan, Belediye Meclislerini hiçbir Yargı kararı olmamasına rağmen işlevsiz kılan, Belediye Meclis üyelerinin Belediyeye girmesini engelleyen ve çalışma alanları olan Belediye binasına girdikleri için gözaltına aldırtan bir anlayışın, bir Demokrasicilik Tiyatrosuna soyunması ve bu çerçevede ‘Kent Konseyi’ gibi bir sivil oluşumunu da, Bu Anti Demokratik konum ve statülerinin perdesi haline getirmesine, biz bu kentin Demokrasi bileşenleri olarak destek vermeyeceğiz.

Birlikte yaşamanın temel harcının ‘hukuk devleti’ olmaktan geçtiğini belirtmek isteriz. İradeye saygı; demokratik toplumun olmanın ve tüm bireylerin barış ve huzur içinde bir arada yaşamasının temel güvencesidir. Demokrasi ve birlikte yaşama koşullarının her geçen gün soluk alınamaz tarzda olumsuz yönde gelişmesi, yargının iktidarın cezalandırma aracı haline getirilerek, adil yargılanma hakkının ortadan kaldırılması, Her Kolluk kuvvetinin veya Kamu Görevlisinin ‘Devlet Benim’ diye her türlü keyfiyetçi tutumu rahatlıkla sergilemesi, Avukatlar, gazeteciler, insan hakları aktivistleri, Sendikacıların mesleklerini icra etmek ve düşüncelerini açıklamaktan dolayı gözaltına alınıp, tutuklanması, birlikte yaşama koşullarımıza dinamit koyan halkın seçilmişlerinin tutuklanması ve irade gaspı ile Halkın Belediyelerine el koyan’ Kayyım politikalarının devreye konulduğu bu süreçte ’Kent Konseyi’ gibi sivil demokrasinin en önemli oluşumlarından birinin kurulması girişimi manidardır!

Seçilmiş Belediye Başkanları; Sayın Dr. Mehmet Demir ve Songül Korkmaz döneminde kurulma çalışmalarına başlanan ‘Batman Kent Konseyi' önemsediğimiz bir yapı olmakla birlikte; hiçbir hukuk ve vicdan literatüründe yeri olmayan bir uygulama ile seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması, bu çalışmaları da sekteye uğratmıştır.

Arada geçen sürece halkın kayyım politikalarına halkın duyduğu memnuniyetsizlik artarken, bunu perdelemek için hem Valilik hem de Belediye Başkanı yetkilerini kullanan Atanmış Devlet Memurunun kendisine göre dizayn edilmiş bir ‘Kent Konseyi’ oluşturmak adına 08.08.2020 tarihinde Kent konseyi bileşenlerine çağrıda bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak bu çağrının, hiç bir şeffaflığı, hesap verebilirliği olmayan Kayyım anlayışının, Demokratik yapıları Hukuksuzluklarının perdelenmesi için yapıldığının da bilincindeyiz. Bu şartlarda kurulacak bir Kent Konseyinin, gerek işlev, gerekse Kuruluş bakımında hukuki bir karşılığı gibi, kentimizin de hiçbir sorununa çözüm olmayacağı açıktır.

Kaldı ki Yönetmeliğe göre, Genel Kent konseyinde oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmektedir. Hukuksuz bir şekilde ortadan kaldırılan Belediye meclisinin olmadığını bir Belediyede, Kent konseyi kararlarını kim değerlendirecektir. Yani ortada kendin çal, kendin oyna durumu vardır.

Bundan kaynaklı, Yerel Yönetimin ve Merkezi Yönetimin taşra Teşkilatını aynı kişi tarafından idare edildiği bir anlayışın kanuni dayadığı olan Belediyeler Kanununu yok sayarken, ona dayanarak oluşturulmuş, Yönetmeliği dayanak alan Kent Konseyi gibi demokratik bir sivil oluşumu, kendi demokrasi tiyatrolarına paravan yapılması girişiminden kaynaklı, kent konseyinin temel bileşenleri olan bizler bu oyunda olmayacağız,  kamuoyuna duyururuz.

Kamuoyuna Saygılarımızla

Batman Kent Konseyi Bileşenleri Adına

TMMOB –TTB- KESK -TÜRK İŞ