TMMOB'DEN ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA UYARI

04.02.2019

Yasada yer alan açık hükümlere rağmen yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına çalışma izni verilmesi aşamasında Birliğimizden görüş almayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 4 Şubat 2019 tarihinde konuya ilişkin yazı gönderdik.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL imzasıyla gönderilen yazı şöyle: 

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun, 34 ve devamı maddelerinde, yabancı mühendis ve mimarların çalıştırılmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu bağlamda;

“Madde 34- (Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.) Yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşlar, Türkiye’de Devlet daireleri ile resmî ve özel kuruluş ve şahıslara karşı resen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla, Odalar Birliğinin görüşü alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile yabancı mühendis ve mimar çalıştırabilirler. Bu madde uyarınca verilecek Odalar Birliği görüşünde, diplomalarını yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış yabancı meslek mensuplarının, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca diploma denkliğinin tespitinin yapılması şartı aranmaz.

Madde 35- (Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.) 34 üncü madde kapsamına girmeyen işlerde yabancı mühendisler ve yabancı mimarlar, Odalar Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile çalıştırılabilir biçiminde düzenlenmiştir.”

Söz konusu maddeler 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu’nun 27. maddesi ile yukarıda alıntılanan biçimde düzenlenerek 6235 sayılı Kanuna işlenmiştir.

Maddelerin düzenleniş biçiminde de açıkça görüldüğü üzere, çalışma izni verilmesi kapsamında Birliğimizin görüşünün alınması zorunlu bir unsurdur. Zira her iki maddede de “Odalar Birliğinin görüşü alınarak” denerek bu husus özellikle ortaya konmuştur.

Kaldı ki, kanuni bir zorunluluk olmasının yanı sıra, mühendislik ve mimarlık mesleğine ilişkin ülkemizdeki tek kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Birliğimizin, yabancı meslek mensuplarının ülkemizde meslek ifa etmelerine imkan tanıyan çalışma izni verilmesi aşamasında görüşünün alınması bilimsel ve teknik açıdan da bir gerekliliktir. Bununla birlikte Avrupa ülkelerinin pek çoğunda olduğu üzere yalnız görüş almakla sınırlı olmayıp, yabancı meslek mensuplarına çalışma izni tanınması aşamasında meslek Birliğinin de doğrudan dahil olduğu bir süreç yürütülmesinin gerekliliğini de vurgulamak gerekir.

Buna karşın, Birliğimizden görüş alınmadan çalışma izni verildiği ve bunun sehven yapıldığı tarafınızdan ifade edildiği halde, görüş alınmadan izin verilmeye devam edilmiştir.

Tüm bunlardan hareketle, kanun hükümlerinin açıklığı karşısında, çalışma izni verilmesi aşamasında Birliğimizin görüşünün alınmasının bir zorunluluk olduğunun, Müdürlüğünüzce görüş alınmaması halinin de kanuna aykırılık teşkil edeceği hususunun hatırlatılması ve evleviyetle göz önünde bulundurulması gerektiği inancındayız. 

Bilgilerinize gereği için arz ederiz.

Saygılarımızla,

 

Dersim GÜL
Genel Sekreter