TMMOB’UN “ÇED YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ”NİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA 6. MADDENİN 1. FIKRASI İPTAL EDİLDİ

18.02.2022

29/11/2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği”nin 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “herhangi birinden” ibaresine, 10. maddesinin 4. fıkrasının ilk cümlesinin ve 11. maddesinin 2. fıkrasının iptali istemiyle TMMOB tarafında dava açıldı. Mahkeme, mühendislik-müşavirlik belgesi/büro tescil belgesi uygulamasının, mühendislik ve mimarlık hizmeti veren kişi veya kuruluşların kayıt ve sicillerinin tutulması amacıyla kamu yararına yürütülen bir uygulama olduğuna değinen mahkeme, bu yetkinin Bakanlığa değil TMMOB’ye ait olduğuna hükmederek iptali istenen Tebliğ ibaresinin iptaline karar verdi.

Dava dilekçesinde ilgili Tebliğ’in 5. maddesinde yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlarda birden çok mühendislik/mimarlık alanında meslek mensubunun görev yapabilmesine imkan verildiği, buna rağmen ilgili odalardan herhangi birinden alınacak mühendislik-müşavirlik veya büro tescil belgesinin yeterli bulunduğu, böylece uzmanlığının ve üyeliğinin bulunmadığı bir odadan alınacak belgeyle mesleki faaliyet yürütülmesinin olanaklı hale geldiği, ancak 6235 sayılı TMMOB Kanunu kapsamında ihtisas alanlarına göre odaların kurulduğu, odaların yalnızca kendi mesleki alanlarına ilişkin hususlarla ilgili görevli ve yetkili olduğu, başka bir odanın görev alanına girecek faaliyette bulunmalarının Kanuna aykırılık teşkil edeceği belirtildi. Dolayısıyla Tebliğin ÇED yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler başlıklı 6. maddenin 1.fıkrasının (c) bendinde yer alan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ve ilgili meslek odalarından herhangi birinden alınan mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil belgesi” ifadesinin iptali istendi.

Mahkeme kararında mühendislik-müşavirlik hizmeti verebilmek için TMMOB Kanununa ve buna bağlı Yönetmeliklere göre, her meslek grubunun ilgili odaya kaydolmasının zorunlu olduğuna dikkat çekerken, yeterlik belgesi başvurusunda herhangi bir odadan alınan mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil belgesinin yeterli bulunması ile kurum/kuruluşlarda çalışanlardan birine ait geçerli bir mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil belgesinin yeterli bulunması ile odaya herhangi bir sebeple kaydını yaptırmayan veya kaydı silinen, geçici olarak meslekten uzaklaştırılan kişilerin dolaylı olarak görevlerini icra edebilecekleri değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan mühendislik-müşavirlik belgesi/büro tescil belgesi uygulamasının, mühendislik ve mimarlık hizmeti veren kişi veya kuruluşların kayıt ve sicillerinin tutulması amacıyla kamu kamu yararına yürütülen bir uygulama olduğuna değinen mahkeme, bu yetkinin Bakanlığa değil TMMOB’ye ait olduğuna hükmederek iptali istenen Tebliğ ibaresinin iptaline karar verdi.