45. DÖNEM TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMA PROGRAMI

Kadın Çalışma Grubu çalışmalarını, TMMOB’un, kadın emeği, bedeni, iş ve sosyal yaşamı üzerindeki bütün sömürü ve baskı biçimlerine karşı mücadelesi ile kadının özgürleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönündeki mücadeleleri sürdürme çerçevesinde yürütmeyi planlamaktadır.

Bu nedenle çalışma programındaki tüm etkinlikler kadınların uğradığı her türlü cinsiyet ayrımcılığı, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği kaynaklı ayrımcılığa karşı niteliktedir ve aynı zamanda TMMOB ve bağlı Odaların tüm çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleşmesini hedeflenmektedir.

TMMOB Kadın Kurultaylarında alınan kararların hayata geçirilmesinin yanı sıra kadını toplum yaşamı dışına itmeye yönelik her türlü gerici/ayrımcı politikaya karşı durarak TMMOB’deki kadın çalışmalarının güç ve dayanışma yaratacak şekilde eşgüdümünün sağlanması hedefi ile Kadın Çalışma Grubumuz tarafından 45. dönem için aşağıdaki çalışma programı oluşturulmuştur;

1.          TMMOB 3. Kadın Sempozyumu düzenlenmesi (Mart 2019),

2.         TMMOB 6. Kadın Kurultayı düzenlenmesi (Kasım 2019),

3.         5. Kadın Kurultayı’nda alınan 3. No’lu karar uyarınca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitiminin tüm odalara yayılması ve kadın-erkek tüm mimar, mühendis, şehir plancıların bu eğitimi alması doğrultusunda çalışmalar yapılması,

4.         Tüm odaların kadın üyelerine yönelik cinsel taciz ve mobbinge maruz kalınması durumunda takip edilecek yasal yolları ve CATS ( Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası)’na başvuru bilgilerini içeren bir broşür hazırlanarak elektronik ortamda kadın üyelere iletilmesi,

5.         TMMOB Kadın Çalışma Grubu ile Oda ve İKK Kadın Komisyonlarının temsilcilerinin katılacağı ortak bir toplantı düzenlenmesi,

6.         TMMOB’nin düzenli yayınlarından olan Mühendislik Mimarlık Öyküleri serisinden en az bir tanesinin kadın öyküleri olarak çıkarılması için çalışmalar yapılması,

7.         Odaların kadın çalışma gruplarını oluşturmaları ve var olan komisyon/çalışma gruplarının daha aktif olmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi,

8.         TMMOB Kadın web sayfasının sürekli güncel tutulması ve önemli kadın etkinliklerinin sosyal medya üzerinden duyurulması,

9.         TMMOB, Oda ve IKK kadın komisyonlarının katkısı ile TMMOB içinde yürütülecek kadın çalışmalarına bir yol haritası teşkil edeceği öngörülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı”nın oluşturulması çalışmalarının koordine edilmesi,

10.       Yerellerde yapılan kadın etkinliklerine katılarak destek verilmesi,

11.       Kadın MMŞP’ların uğradıkları cinsiyet ayrımcılığı, özlük haklarının iyileştirilmesi, MMŞP eğitimi alan kadın öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar vb. konularda çalışmalar yürütülmesi,

12.       TMMOB ve bağlı odaların oda organlarında görev alacak aday üyelerin ve Genel Kurullarına katılan delegelerin eşit temsiliyet ilkesi sağlamak ve kadın temsiliyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması,

13. Kadınlarının bir arada olabileceği sosyal gezi, film gösterileri gibi etkinliklerin planlanarak, katılımın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması,

14. Kadını çalışma yaşamı içinde gösteren kareler de içeren meslek tanıtım videolarının hazırlanıp, tüm odaların web sayfalarına konulması,

15. Kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismarı önleme ve izleme koordinasyonları ile Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalarda yer alınması,