ENGINEERS EUROPE Profesyonel Mühendislerle ilgili Etik ve Davranış Kuralları

Davranış Kuralları

Aşağıda sunulan mühendislik etik ve davranış kurallarıyla ilgili pan-Avrupa bildirimi, en iyi şekilde ulusal mühendislik birlikleri tarafından yayınlanan kodlar vasıtasıyla uygulamaya konulmaktadır. Genel olarak halihazırda ulusal koşulları yansıtacak şekilde listelenen amaçları içeren ve içermesi de muhtemel bu kodlar ulusal uygulamaların zorunlu kıldığı ilave amaçların eklenmesine de olanak sağlar.   

Etik İlke

Mühendislerin kararlarının ve eylemlerinin çevre ve toplum sağlığına etkisi büyüktür. Yirmi birinci yüzyıl ilerlerken bunun önemi giderek artmakta ve kapsamı genişlemektedir. Dolayısıyla, mühendislik mesleğinin özellikle eşitlik, farklılık, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik konusunda kamu menfaati doğrultusunda çalışmayı sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.      

Bunu yaparken yüksek etik standartlarını sürdürmeleri ve katkıda bulunmaları ve etik dışı davranışlara itiraz etmeleri gerekmektedir. Etik davranışlar ve karar verme mekanizmasıyla ilgili dört temel ilke bulunmaktadır. Bunlar, dürüstlük ve bütünlük; yaşama saygı, yasa, çevre ve kamu yararı; doğruluk ve titizlik ve liderlik ve iletişimdir.  

Çerçeve Bildirim

Ulusal mühendis birliklerinin ve ENGINEERS EUROPE'un EUR-ING (Avrupa Mühendisi) kaydı olanlarla ilgili olarak ortak birçok hususu içeren ve yukarıda belirtilen etik ilkeleri uygulamaya koyma amacını taşıyan davranış kuralları bulunmaktadır. Bu benzeşmenin sonucu olarak, Avrupa mühendislik mesleği bir bütün olarak profesyonel mühendislerin davranış kuralları konusunda evrensel bir açıklamada bulunabilir.

Münferit mühendisler dürüstçe, kamu menfaati doğrultusunda hareket etme ve makul her türlü beceriyi ve özeni göstermekle kişisel olarak yükümlüdür.

Mühendisler bunu yaparak:

İlgili yetkinliklerini gerekli seviyede sürdürecek ve sadece yetkin oldukları görevleri üstleneceklerdir

Eğitim niteliklerini veya mesleki unvanlarını yanlış tanıtmayacaktır.

İşverene veya müşterilere tarafsız analizler yapacak ve kararlar verecek, çıkar çatışmalarından kaçınacak ve uygun gizlilik görevlerine riayet edecektir.

Görevlerini, sağlık ve güvenliğe yönelik önlenebilir tehlikeleri önleyecek ve çevre üzerinde önlenebilir olumsuz etkileri önleyecek şekilde yerine getirecektir.

İşleri ve gözetimleri altında yürüttükleri işlerle ilgili uygun sorumluluğu kabul edecektir.

Birlikte çalıştığı kişilerin kişilik haklarına ve görev yaptıkları toplumların hukuki ve kültürel değerlerine saygı gösterecektir.

Yorum yapmaya yetkili oldukları alanlarda, teknik anlayışla ilgili hususlardaki toplumsal tartışmaya katkıda bulunmaya hazır olacaktır

Etik dışı davranışları gözlemlendiğinde veya yaşadığında itiraz edecek ve görevlendirmelerinde en iyi etik uygulamaları yürürlüğe koyacaktır.