TMMOB ACİL DURUM UZAKTAN ÖĞRETİM RAPORU

ISBN No:

978-605-01-1491-1

Sunuş

SUNUŞ
Sanayide, kentleşmede ve tarımda kalkınmadan, bilimin ve teknik bilginin kamu çıkarları için kullanılmasından yana olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bilimin ve bilginin üretildiği yer olan üniversitelerin ve teknik eğitimin verildiği mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinin durumunu yakından takip etmektedir. 2003 yılında Mühendislik Mimarlık Kurultayında alınan “TMMOB üniversitelerde mühendislik ve mimarlık eğitimi nasıl olmalıdır sorusunu cevaplayacak bir çalışmayı amaç olarak ortaya koymalıdır” ilkesi, Birliğimizin eğitime dair yaklaşımının çerçevesini oluşturmaktadır.,

Unutulmamalıdır ki mühendislik, mimarlık, şehir planlama eğitiminin yönlendirilmesi ve güncelleştirilmesi TMMOB’nin görevlerinden biridir. Bu bağlamda; mühendis, mimar ve şehir plancılığı eğitiminde; ülkemizdeki mevcut durumun değerlendirilmesi, güncel sorunlar ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için Birliğimiz ve bağlı odaları katılımcı ortamlarda oluşturduğu görüşlerini kamuoyu ve karar vericilerle paylaşmaktan geri durmayacak, vazgeçmeyecektir.

Bu çerçeve kapsamında küresel pandemi ile birlikte meslektaşlarımızın görev yaptığı ve genç meslektaşlarımızın öğrenimlerini sürdürdüğü eğitim programlarının mevcut durumunun değerlendirilmesinin gerekliliği üzerine kurduğumuz Uzaktan Mühendislik Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitimi ve Akreditasyonu Değerlendirme Çalışma Grubu, aldığı görev ışığında bu raporu hazırlamıştır.

Raporun amacı mesleki, teknik ve politik izlekleri kullanarak; ülkemizdeki teknik eğitimin salgın döneminde uygulanan uzaktan öğretim sürecinde yaşananları olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirmek ve kamuoyuna sunmaktır. Salgın döneminde uzaktan öğretim, hibrit ve yüz yüze eğitimin doğrudan uygulayıcıları ve katılımcılarının gözlemleri alınarak tamamlanan bu raporda öğrenme sürecinden, sınav, proje, staj ve program akreditasyonlarına varana dek tüm başlıklara dair Birliğimizin görüşlerine ulaşacaksınız.

Raporun hazırlanmasında emeği bulunan çalışma grubu üyelerine, MÜDEK ve MiAK temsilcilerine, öğrenci arkadaşlarıma ve işin mutfağında emeği geçen teknik görevli arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER ve TABLOLAR DİZİNİ 

KISALTMALAR 

SUNUŞ 

1- GİRİŞ 

2- UZAKTAN EĞITIM: KAVRAMLAR VE TARIHÇE 

A) Temel Kavramlar 
B) Tarihçe 
C) Acil Uzaktan Öğretim–Emergency Remote Teaching (AUÖ–E) 

3- PANDEMİ SÜRECİNDE ZORUNLU UZAKTAN ÖĞRETİM 

A) Teorik Dersler
B) Uygulamalı Dersler

i. Laboratuvar
ii. Stüdyo
iii. Arazi ve Saha Çalışmaları

C) Staj
D) Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

4- PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELİ OLMAK 

5- PROGRAMLARIN UZAKTAN AKREDİTASYON
DEĞERLENDİRİLMESİ 

i. Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 
ii. Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği (MiAK) 
iii. Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) 

6- SONUÇ VE ÖNERİLER 

KAYNAKÇA