Toplantı Kararları

Toplantı No:

49

Toplantı Tarihi:

20.03.2021

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 748: Türkiye’nin, 11 Mayıs 2011'de imzalayan ilk devlet ve 24 Kasım 2011'de kendi parlamentosunda onaylayan ilk ülke olduğu, kamuoyunda ”İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” hakkında 20 Mart 2021 gece yarısı 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi ile fesih kararı verilmiştir. Siyasi iktidar sözleşmenin gereklerini yerine getirmek yerine, amacı “kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi” olan sözleşmeyi feshetmiştir. 20 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı karar ile Resmî Gazetede yayınlanan kararının iptali için her türlü hukuksal işlem yapılmasına, konu hakkında basın açıklaması yapılmasına ve ilgili demokratik girişimlerde bulunulmasına,

KARAR NO 749: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB’de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 23 Mayıs 2021, çoğunluk aranmaksızın 30 Mayıs 2021 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle) yapılmasına,

1. Açılış ve Divan Seçimleri,
2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,
3. Gündemin Karara Bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,
5. Konukların Konuşmaları,
6. Komisyonların Seçimi,
-Yönetmelikler Komisyonu
-Kararlar Komisyonu
-Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
-Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu
7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,
8. 45. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,
9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,
11. Dilek ve Öneriler
12. Seçimler

KARAR NO 750: TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kuruluna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Mersin Limanı kapasite artırımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı işlemine karşı açılan davaya müdahil olma konusunda yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 751: Yapı Mühendisliği lisans alanında diploma denklik belgesi alan yabacı uyrukluların TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına ve kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,

KARAR NO 752: TMMOB Orman Mühendisleri Odası Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik üzerinde çalışma yapmak üzere Orman Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve İçmimarlar Odası temsilcilerinin katılımı ile komisyon kurulmasına,

KARAR NO 753: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik üzerinde çalışma yapmak üzere Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımı ile komisyon kurulmasına,

KARAR NO 754: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 755: TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın; İzmir şube hizmetlerinde kullanılmak üzere, İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 1283 Ada, 30 Parsel, 4 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı, Alsancak Mahallesi 1457 Sokak No:32, daire:4 adresinde bulunan taşınmazın TMMOB Şehir Plancıları Odası adına satın alınması ve tapu işlemleri konusunda TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter (TC Kimlik No:….) ile Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Ayhan Erdoğan (TC Kimlik No: …..) ve Oda Yönetim Kurulu II. Başkanı Dilek Karabulut’un münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 756: TMMOB Kadın Çalışma Grubunun önerisi doğrultusunda TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının Buket Çelik (İnşaat MO), Leman Ardoğan (Mimarlar O), Serap Dağdelen (Harita ve Kadastro MO), Cansu Karadeniz (Jeoloji MO), İrem Gölay İzmitli Yıldırım’dan (İçmimarlar O) oluşmasına ve Sekreteryanın Sekreterliğini Özgür Cemile Göktaş Küçük’ün yürütmesine,

KARAR NO 757: Uzaktan Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyonu Değerlendirme Çalışma Grubu'nun adının Uzaktan Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitimi ve Akreditasyonu Değerlendirme Çalışma Grubu olarak değiştirilmesine,

KARAR NO 758: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Suriye uyruklu Makina Mühendisi Haritha SEDDIK, Nepal uyruklu İnşaat Mühendisi Khalilullah ANSARI, Kırgızistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Taali ALMASOVA, İran uyruklu Bilgisayar Mühendisi Pouya YAVARI, Yunanistan uyruklu Peyzaj Mimarı Aise KIASIF OGLOU,

KARAR NO 759: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin Koramaz, Selçuk Uluata, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ (Katılmadı), Ekrem Poyraz, Can DURGU, Feramuz Aşkın, Yaşar Üzümcü, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can Kale, Murat Fırat, Ali Burak Yener, Mehmet BESLEME, Niyazi Karadeniz, Cemalettin Küçük, Ayşegül AKINCI Yüksel, İsmet Aslan, Mehmet Çelik, Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Deniz KİMYON Tuna, Emre Fidan, Baki Remzi Suiçmez,