İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KEYFİ KULLANIM KARARI, YARGI TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

26.06.2006

TMMOB ve Odalarda görev yapmakta olan kamu görevlisi meslek mensuplarının, TMMOB ve Oda faaliyetlerine katılımını engelleyen İdareler, artık yetkilerini keyfi kullanamayacaklar. Yargı , kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında İdarelerin meslek mensuplarının üstlendikleri görevleri ifada engel olmalarını hukuka aykırı bulmuştur.

T.C.
ANTALYA
İKİNCİ İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO :2004/1440 KARAR NO:2006/512
DAVACI :Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği
DAVALI :Ulaştırma Bakanlığı-ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ :Davacı Birlik; Türk Mühendisler ve Mimarlar
Odası Birliğinin 2-3 Ekim 2004 tarihinde Birlik Danışma Kurulu toplantısına Birlik üyesi olan ve Bakanlık DHL İnşaatı 7.Bölge Müdürlüğünde Başmühendis olarak görev yapan Cengiz Gülebay‘ın katılması talebinin reddine ilişkin 1.10.2004 gün ve 3407 sayılı davalı idare işleminin; izin isteminin kişisel gerekçelerle reddedildiği gibi idarenin red gerekçesinin kişinin özel hayatına müdahale niteliği taşıdığı, hafta sonu tatiline gelen günler için izin verilmemesinin hukuken geçerli bir sebebi bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :2577 sayalı Yasanın 2.maddesi uyarınca dava açmanın
koşullarının oluşmadığı, memurun amirin izni çerçevesinde görev yeri dışına çıkabileceği işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek davanın reddinin gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Antalya İkinci İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü;
Dava, Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliğinin 2-3 Ekim 2004 tarihinde Birlik Danışma Kurulu toplantısına Birlik üyesi olan ve Bakanlık DHL İnşaatı 7.Bölge Müdürlüğünde Başmühendis olarak görev yapan Cengiz Gülebay‘ın katılması talebinin reddine ilişkin 1.10.2004 gün ve 3407 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
12.09.2004 tarihli ve 25581 sayılı Resmi Gazete‘de değişikliği yayınlanan 2002 tarih ve 24954 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren .TMMOB Ana Yönetmeliğinin Birlik Danışma Kurulunun Kuruluş ve Görevleri başlıklı 44.maddesinde "Birlik Danışma Kurulu; Birlik Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları, Oda Yönetim Kurulları, Şube Yönetim Kurulları, Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulları ve Birlik Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde 11 Koordinasyon Kurulları, il. ilçe ve işyeri temsilcilikleri ile ilgili Birlik görevlilerinden oluşur. TMMOB‘nin eski Başkanları Birlik Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu, gerekli görüldüğü zaman ve yerde ve yılda en az iki kez Birlik Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır. Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman ve yerde, yine yukarıda belirtilen biçimde oluşturacağı Bölgesel Danışma Kurullarını toplayabilir. Merkezi ve Bölgesel Danışma Kurulları, Birlik ve Odaların çalışmalarını gözden geçirir, önerilerde bulunur. gerektiğinde eğilim belirler.Birlik Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunu toplantıya olanak bulamadığı ivedi durumlarda, gerekli konuları danışmak amacıyla Birlik Yönetim Kurulu ile Oda Başkan ve Sekreterlerini ortak toplantıya çağırır." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, T.M.M.O.Birliği Danışma Kurulu üyesi ve Antalya DLH 7.Bölge Müdürlüğünde görev yapan davacının, 21.9.2004 günlü dilekçesi ile TMMOB Birlik Danışma Kurulunun 2-3 Ekim 2004 tarihinde(hafta sonu) Ankara‘da yapılacak toplantısına katılmak üzere davalı idareye başvuruda bulunarak izin talebinde bulunduğu ve bu talebinin "Geçtiğimiz hafta da il dışına çıkmak için izin istediğinden talebiniz uygun görülmemiştir" gerekçesiyle reddedilmesi üzerine bu kez Birliğin 30.9.2004 günlü dilekçe ile izin isteminde bulunduğu, davalı idare tarafından ise bu talebin "...Cengiz Gülebay, Metalürji Mühendisi olan ve Kurumuzda çalışan eşinin rahatsızlanması nedeni ile ,ehliyetli ve araba kullanmasına rağmen "çok rahatsız araba kullanamaz" diyerek kendisi hastaneye götürmüştür. 22.09.2004 tarihinde de yazımız eki dilekçesi ile SEMPOZYUMA katılacağını belirtmiştir.İlgili kişi ya eşi rahatsız değil bahane kullanarak kaytarmak istiyor ya da evine karşı ilgisiz biri.Bunun içindir ki bundan sonra yapılacak katılınması zorunlu toplantılar için mutlaka önceden Kurumumuzun yazı ile haberdar edilmesi ve izin istediği takdirde izin verilmesi gerekecektir” gerekçesi ile 01.10.2004 günlü ve 3407 sayılı dava konusu işlem ile reddi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdarelere işlem veya eylem tesis ederken takdir yetkisi tanınmış ise de bu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının idari yargı mercilerince saptanması halinde idari işlemin iptaline karar verileceği yerleşik yargı içtihatlarıyla kabul edilmiştir.

Bakılan davada, davacının hafta sonu il dışında yapılacak olan Birlik Danışma Kurulu toplantısına katılmak için usulüne uygun olarak dilekçe ile davalı idareye başvurarak izin talebinde bulunduğu açık olup, davalı idarece hukuken geçerli bir mazeret ileri sürülmeksizin, .şahsi davacının özel hayatı ile ilgili birtakım ithamlarda da bulunmak suretiyle bu istemin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin ve yürürlükte bulanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 275,00YTL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, tebligat giderlerinden artan kısmın istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliği tarihini izleyen (30) gün içinde Danıştay Başkanlığına temyiz yolu açık olmak üzere, 23.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYE Ülkü KÖSE BAYAZIT 37765
UYE Işıl YILMAZ 38443
BAŞKAN Mustafa Kemal ÖNDER 33634

YARGILAMA GİDERLERİ:
Başvuru harcı 10,10
Karar harcı 10,10
Vekalet harcı 1,80
Posta gideri 15,75
Toplam 37,75 YTL

ERD.31.05.06