MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI VE YETKİLERİNİ KORUYACAĞIZ!

18.12.2020

Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği" ile meslektaşlarımızı ve meslek örgütlerimizi yapı denetim süreçlerinden dışlanmak istenmesine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI VE YETKİLERİNİ KORUYACAĞIZ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” 11 Aralık 2020 tarih ve 31331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılarak bu yönetmelik içinde tanımlanmış olan yapı malzemeleri ve zemin laboratuvarlarına ilişkin tüm hüküm ve ekler kaldırılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 06 Haziran 2020 tarihinde söz konusu Yönetmelik taslağını Birliğimize göndererek görüş istemiş, Birliğimiz de kapsamlı bir inceleme yaparak taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi Bakanlığa iletmiştir. 

Yönetmeliği incelediğimizde yaptığımız değerlendirmelerin ve taleplerimizin hiçbir suretle dikkate alınmadığını üzülerek görmekteyiz. 

Söz konusu Yönetmelik de Bakanlığın bundan önceki mevzuat çalışmalarında da olduğu gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan Birliğimizi ve bağlı odalarını mesleki faaliyetlerin denetimi süreçlerinden dışlayan bir anlayışla hazırlanmıştır. Yönetmelikte, laboratuvar kuruluşlarının ilgili meslek odalarından tescil belgesi almasına ve bu kuruluşlarda çalışan mühendislerden ilgili meslek odalarına kayıtlı olduklarına dair belgesi istenmesine dair temel hükümlere dahi yer verilmemesi Bakanlığın meslek odalarını yok sayan tutumunu açıkça gözler önüne sermektedir.

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği’nde meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmıştır. 20 yıldır uygulanmakta olan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine göre, yıllardır yapı malzemeleri laboratuvarlarında inşaat mühendisleri ile birlikte görev üstlenen kimya mühendislerinin kazanılmış hakları gasp edilmiştir.

Yine söz konusu Yönetmelikte yer alan, mesleki hak ve yetkilerimizin ara teknik elemanlara devreden hükümler, Bakanlığın bu doğrultudaki geçmiş yönelimlerinin aynen devam ettirildiğini göstermektedir.

Bilimsel teknik esaslar yerine “ben yaptım oldu” anlayışıyla oluşturulan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği derhal geri çekilmelidir.

Konunun takipçisi olacağımızı, Yönetmeliğin taleplerimiz doğrultusunda düzenlenmemesi durumunda her türlü demokratik ve hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI