44. DÖNEM TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMA PROGRAMI

44. DÖNEM TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMA PROGRAMI

Kapitalist, ataerkil sistemin, mevcut iktidarın gerici politikalarıyla güçlendirildiği ülkemizde, kadınlar, hayatın her alanında, giderek artan bir şekilde, baskılandığı ayrımcı politikalarla kuşatılmıştır. Yaşadığımız dönemi, kadınlara açılmış planlı, çok yönlü bir savaş ve şiddet içeren bir dönem olarak nitelendirebiliriz. İktidar; kadınları, toplumu dinselleştirme politikalarının merkezine oturtmakta, kadın bedeni ve hayatını biçimlendirerek gerici toplum projesini hayata geçirmeye çalışmaktadır.  Kadın bedeni ve hayatını biçimlendirerek kendini var eden, hatta yeniden şekillendirerek beslenen iktidar odakları; toplumsal yaşamın her alanında kadınların özgürlük alanlarını sınırlandırmaktadır. Kadının hayatına, bedenine ilişkin sözü ile geleceğine dair tasarrufunu elinden alan uygulamaları hayata geçirmektedir.

AKP iktidarı boyunca sistemli bir şekilde yürütülen, çalışma yaşamında güvencesiz ve düşük ücretli istihdamı hedefleyen yapısal dönüşüm taarruzları en fazla kadın emeğini vurmuştur. “Kadın istihdamını arttırmaya yönelik” olduğu iddia edilen “paketlerden” ve yasalardan kadınlar için güvencesizlik, yarı zamanlı çalışma ve vasıfsız işçilik çıkmıştır. Neoliberal politikalarla esnek çalışmaya mahkûm edilen kadınlar, açlık sınırına dayanan ucuz iş gücü ile  güvencesiz, geleceksiz, örgütlenmeye izin verilmeyen çalışma koşulları ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Toplumun dinsel bir temelde yapılandırılmasıyla gittikçe derinleşen ataerkil sistem, kadınların özgürlük alanlarını kısıtlarken, erkek şiddetini yoğunlaştırmaktadır. Hayatın olağan akışında yaşanması olası; boşanma/ayrılma isteği, reddetmek, karşı koymak ve hatta yemeğin tuzunu fazla kaçırmak, sokağa çıkmak, kahkaha atmak gibi insani tavırlar bile kadına şiddet uygulama ve öldürülme nedeni olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu noktada kadına yönelik şiddete karşı hukuksal ve toplumsal mekanizmalar ortadan kaldırılarak, dinsel gerici yaklaşımlar fiili bir norm haline getirilmektedir.

Kadınların taleplerinin görmezden gelindiği, var olan yasal ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmadığı bir gerçek. Erkek adalet, erkeği korurken, kadına yönelik şiddeti olağanlaştırmakta, kadını öldüren erkek bütün hafifletici nedenlerden yararlanırken, tecavüzcüsünü öldüren kadın müebbet hapse mahkûm edilebilmektedir.

İktidar, bir taraftan mezhepçi ve gerici politikalar ile kadına yönelik saldırılara devam ederken, diğer taraftan da izlediği yanlış politikalarla ülkemizi savaşın içine sokmuştur. İçeride ve dışarıda savaşı tırmandıran iktidar, barış olanaklarını bütünüyle ortadan kaldıran bir tutum izlemekte, savaşın en ağır bedelini ise kadınlar ödemektedir. Gündelik hayatın tek belirleyeni olan savaş, erkek egemen sistemin tüm unsurlarını kadınların karşısına daha derinleşmiş olarak çıkartırken toplumsal barışın yokluğu şiddet ortamını pekiştirmektedir. Ölüm, şiddetin her türlüsü, tecavüz sıradanlaştırılmakta, savaş, kadınların yaşamlarını ölümle ya da hayatlarını tamamen kuşatarak defalarca çalmaktadır.

TMMOB, ülkemizin mezhepçi faşizme sürüklenmesinin önüne geçecek bir direniş hattının yaratılmasının, Gezi isyanının devrimci dinamiklerini geliştirme ve güçlendirme yönündeki bir siyasetle mümkün olabileceğini savunmaktadır. Gezi'nin en önemli dinamiklerinden birisi olarak TMMOB’ li kadınları da saydığımız bu noktada, TMMOB Kadın Çalışma Grubu; birikimlerini ve pratiklerini ileri taşıyarak sorumluluk almaktadır.

Bu kapsamda; TMMOB Kadın Kurultaylarında alınan kararların hayata geçirilmesi doğrultusunda, Kadın Çalışma Grubumuz tarafından 44. dönem için aşağıdaki çalışma programı oluşturulmuştur;

1.         TMMOB 2. Kadın Kurultayının “56.TMMOB‘de kadın örgütlülüğünün güçlendirilebilmesi için, kadın çalışmaları, kadınların bir arada olduğu,  grupların birlikte iş yapmalarına olanak sağlayan yapılar, (kadın komisyonları, kadın çalışma grupları) aracılığıyla yürütülmelidir.” kararı ‘nın TMMOB tarafından Odalara bildirilmesi, tüm Odaların kadın çalışma gruplarını oluşturmaları ve var olan komisyon/çalışma gruplarının daha aktif olmasına yönelik çalışmalar yürütülmesinin sağlanması,

2.         TMMOB 2. Kadın Kurultayı’nda karara bağlanan “75.TMMOB; TMMOB’ye bağlı Odaların kadın örgütlenmesi kapsamında kurulan kadın komisyonlarının çalışma esaslarına yönelik hazırlanan ekteki Kadın Komisyonu Çalışma Esaslarını bağlı Odaların görüşlerini alarak TMMOB Genel Kurulu’na taşımasını sağlar” şeklindeki kararı doğrultusunda hazırlanmış olan taslağın tüm Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları tarafından incelenerek önerilerin oluşturulması ve gelen öneriler ışığında Kadın Çalışma Grubumuzda son şekli verilerek TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulması,  

3.         TMMOB 2. Kadın Kurultayında alınan; “19.TMMOB; kamu kurumları ve özel kuruluşlarda yer altı, arazi, şantiye, fabrika...vb. işyerlerinde mühendis kadınların cinsiyet açısından negatif ayrımcılığı konusunda durumlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapar.” kararını da kapsayan ve anket çalışması ile desteklenecek “TMMOB KADIN RAPORU” nun hazırlanması,

4.         TMMOB 2. Kadın Kurultayında alınan; “36. Mimarlık, mühendislik ve şehir plancılığı eğitimi alan kadın öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve çözümü konusunda çalışmaların yapılması.” kararının Odalara ve İKK’lara hatırlatılarak yapılacak öğrencilere yönelik etkinliklerde (Öğrenci üye kurultayları, Eğitim sempozyumları, söyleşi vb)  konunun gündeme alınmasının istenmesi,

5.         TMMOB 3. Kadın Kurultayında alınan “8.TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından; Odaların kadın komisyonlarından gelen öneriler değerlendirilerek belirlenecek konularda panel, sempozyum, söyleşi, atölye çalışması vb. etkinliklerin, gerektiğinde İKK Kadın Komisyonları ile işbirliği yapılarak düzenlenmesi, İKK Kadın Komisyonlarınca gerektiğinde etkinliklere ilişkin alt çalışma gruplarının oluşturulması,” kararı uyarınca; konuya ilişkin bir yazının çalışma grubunun önerisi ile TMMOB tarafından bağlı tüm Odalara ve İKK’lara gönderilmesi yapılacak etkinlik içerikleri  belirlenirken bu önerilerin dikkate alınması,

6.         TMMOB 3. Kadın Kurultayında alınan ; “9. İKK kadın komisyonları tarafından, kadınlarının bir arada olabileceği sosyal gezi, film gösterileri gibi etkinliklerin planlanarak, katılımın sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.” kararı uyarınca konuya ilişkin bir yazının çalışma grubunun önerisi ile TMMOB tarafından bağlı tüm Odalara ve İKK’lara gönderilmesi,

7.         TMMOB 3. Kadın Kurultayında alınan; “10. İKK kadın komisyonları tarafından belirlenen ve ön hazırlığı yapılan, kadını çalışma yaşamı içinde gösteren kareler de içeren meslek tanıtımı videolarının hazırlanıp, tüm odaların web sayfalarına konulması için TMMOB Kadın Çalışma Grubu gerekli çalışmaları yürütür.” uyarınca çalışmalar yürütülmesi,

8.         TMMOB 3. Kadın Kurultayında alınan; “20. Meslek odalarında kadınların yönetimlerde daha aktif ve sayıca daha fazla rol almalarını sağlamak amacıyla; TMMOB ve bağlı odalarında yönetim kurullarında görev alacak aday üyelerin ve Genel Kurullarına katılan kadın delegelerin eşit temsiliyet ilkesi gözetilerek belirlenmesini sağlayacak düzenlenmelerin yapılması ve uygulamaların başlatılması.” Kararı ile TMMOB 4. Kadın Kurultayında alınan “35- Önerge: TMMOB 3. Kadın Kurultayı kararlarından; “Meslek odalarında kadınların yönetimlerde daha aktif ve sayıca daha fazla rol almalarını sağlamak amacıyla; TMMOB ve bağlı odalarında yönetim kurullarında görev alacak aday üyelerin ve Genel Kurullarına katılan kadın delegelerin eşit temsiliyet ilkesi gözetilerek belirlenmesini sağlayacak düzenlenmelerin yapılması ve uygulamaların başlatılması.”şeklinde düzenlenmiş olan 20. maddeyi öne çıkaran bir yazının TMMOB Kadın Çalışma grubu tarafından TMMOB bağlı tüm Oda ve İKK’lara önümüzdeki genel kurul ve seçim süreçleri öncesi gönderilmesine karar verilmiştir.” kararı uyarınca önümüzdeki genel kurul ve seçim süreçleri öncesi 20. maddeyi öne çıkaran bir yazının çalışma grubunun önerisi ile TMMOB tarafından bağlı tüm Odalara ve İKK’lara gönderilmesi, Kadın Çalışma Gruplarında gerekli çalışmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi,

9.         TMMOB 4. Kadın Kurultayında; TMMOB 3. Kadın Kurultay kararlarından 22. Madde’nin ilk cümlesinin başına “4.TMMOB içinde her çalışma döneminin başında TMMOB’ye bağlı odalar ve İKK Kadın Çalışma Grupları tarafından” cümlesi eklenerek “TMMOB içinde her çalışma döneminin başında; TMMOB’ye bağlı odalar ve İKK Kadın Çalışma Grupları tarafından, TMMOB içinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Strateji ve Eylem Planını oluşturmalıdır” şeklinde düzenlenen maddesi uyarınca konuya ilişkin bir yazının çalışma grubunun önerisi ile TMMOB tarafından bağlı tüm Odalara ve İKK’lara gönderilerek görüş ve önerilerin toplanması, gelen görüşler ışığında Çalışma Grubumuz tarafından hazırlanacak ““TMMOB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Strateji ve Eylem Planı” nın TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulması,

10.       TMMOB 4. Kadın Kurultayında alınan “17- TMMOB çalışma grubu tarafından facebook ve twiter hesabı oluşturulmalı, böylece oda ve İKK kadın komisyonlarının etkinliklerinin sosyal medya üzerinden paylaşılarak tüm kadın üyelere ulaşılması sağlanmalı. Ayrıca TMMOB İKK Kadın web sayfası da sürekli güncelleştirilerek yine tüm kadın komisyon çalışmalarının duyurularının bu sayfada yer alması sağlanmalı.” kararı uyarınca gerekli çalışmalara başlanması,

11.       43. Dönem Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası tarafından hazırlanıp, Kadın Çalışma Grubunda değerlendirilerek oluşturulan ve aşağıda yer alan Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası Yönergesi Değişiklik Taslağı’nın tüm Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları tarafından incelenerek önerilerin oluşturulması ve gelen önerler ışığında Çalışma Grubumuzda sonuçlandırılarak TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunulması,

12.       41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulunda alınan; “23.TMMOB birimlerinin her dönem en az bir kadın üye toplantısı düzenlemesini öneriyoruz.” Şeklindeki 23 nolu kararı doğrultusunda; konuya ilişkin bir yazının çalışma grubunun önerisi ile TMMOB tarafından TMMOB Birimlerine gönderilmesi,

13.       TMMOB 2. Kadın Sempozyumu düzenlenmesi,

14.       TMMOB 5. Kadın Kurultayı düzenlenmesi,

15.       TMMOB’nin düzenli yayınlarından olan Mühendislik Mimarlık Öyküleri serisinden en az bir tanesinin kadın öyküleri olarak çıkarılması için çalışmalar yapılması,