TMMOB 25. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Sunuş

GİRİŞ

XXV. Dönem çalışmaları 12 Eylül öncesi ve sonrası olmak üzere, her ikisi de olağanüstü olan iki farklı ortamda oluştu. Toplumun her kesimini ve her kurumu etkileyen bu olağanüstü ekonomik, sosyal ve politik bunalım TMMOB'yi de önemli ölçüde etkilemiştir. Çalışmalarımız kısıtlanmış ve yetkilerimiz geri alınmaya başlanmıştır. Ancak bu genel bunalımdan bağımsız olarak, TMMOB ve Odalar, yönetimlerinin 12 Eylül öncesi iç bunalımlarının da tahrip edici etkisi altında kalmışlardır. Ayrıca kuruluş yasamızın öngördüğü kurumlaşma; devlet kurumlarıyla işbirliği ve meslek alanlarındaki kurumlaşma ve yetkilerle yeterince donatılamamıştır. Bu durumun yarattığı boşlukta gelişme ortamı bulan ve kaçınılmaz olarak yaşanan sosyal ağırlıklı etkinlik, 12 Eylülün getirdiği kısıtlamalarla bir anda devre dışı kalmıştır. Birliğin ve Odaların yönetimlerinde açılan bu büyük gedik, bugün yaşamakta olduğumuz dar boğazların en önemlisidir.

1964'ten bu yana elde ettiğimiz haklar, görev ve yetkiler birer birer geri alınmaya başlanınca gelirlerimiz azalmış ve gelirler, pek azı tahsil edilebilen üye aidatına dayanmıştır. Çalışmalarımız işine son verilen personelin tazminatını, çalışan personelin maaşını, vergi ve sigorta ödentilerini, telefon, elektrik, kırtasiye ve sabit harcamaları karşılama çabasına dönüşmüştür.

TMMOB, XXV. Çalışma Döneminde yönetim sıkıntılarının ve ekonomik olanaksızlıkların üstesinden yoğun çabalarına karşın pek az gelebilmiş, ancak gittikçe yığılan borçların ve dağılan kadroların yarattığı yükün altında ezilmemek ve ayakta durmak için direnmiştir.

12 Eylülden önceki dönemde Birlik çalışma programı ülke çapında ve işyeri temsilcilikleri aracılığıyla uygulanacak bir kapsamda saptanmıştı. Ancak 10 Eylülde uygulamasına başlanan bu çalışma programı, 12 Eylülde koşullar değişince durduruldu. Bu yeni dönemde sosyal hareketliliğin genel olarak yavaşlatılması ülke yönetiminde ve ekonomisinde değişikliklere ve önlemlere gidilmesi, çalışmalarımızı önemli ölçüde belirledi, sınırladı. Bu koşullarda kamuoyu ve üyelerle ilişkiler, yayın etkinliği durma noktasına geldi ve TMMOB içe dönük bir çalışmayı gündeme getirdi, programladı.

Merkezileşme çalışmaları XXV. dönemin en belirgin çabası olmuştur. Bu konudaki tartışmalar Danışma, Yönetim Kurulları toplantılarının en büyük zamanım almıştır. Buna karşın durağanlık, çekimserlik ve yönetimlerde gözlenen olumsuzluklar merkezileşme çabalarının etkinliğini şimdilik azaltmıştır.

Birliği ayakta tutmak ve üyelerle asgaride de olsa bağları sürdürmek üzere özverili bir çabayla aylık bir yayın organı çıkarılmıştır. COPISEE iki yıllık yönetim sorumluluğunu da yüklenmek zorunda kalan Birliğimiz bu görevini de sürdürmekte büyük zorluklarla karşılaşmıştır.

Yeni koşullarda meslek kuruluşlarımızı etkin bir işlerliğe kavuşturmak, ancak ülkemizdeki gelişmeleri geçmiş deneylerin süzgecinden geçirebilecek, kuruluşlarımızı meslek ve meslektaş sorunlarına bilimsel ve teknik çalışmalarla çözümler aranan alanlar olarak kavrayan kadrolarla olanaklıdır.