TMMOB VE MESLEKİ DENETİM

ISBN No:

978-605-01-1469-0

Sunuş

SUNUŞ

Meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin kamunun ortak çıkarına uygun olarak gelişmesini sağlamak ve meslek etiğini korumak için gerekli girişim ve faaliyetlerde bulunmak Birliğimizin kuruluş amaçları arasında yer almaktadır.

Birliğimiz kurulduğu günden bu yana çalışmalarını bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Gündelik insani faaliyetlerimizin ve toplumsal yaşamın ayrılmaz parçası olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin bilimsel ve teknik gelişmelere uygun biçimde kamunun genel çıkarı doğrultusunda uygun biçimde yapılmasının sağlanması, Birliğimizin ve odalarımızın temel görevidir.

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı alanında her türlü hizmete ilişkin mesleki yeterliliklerinin denetimi, meslek içi eğitimleri ve belgelendirilmeleri, sicil kayıtlarının tutulması vb. hususlar meslektaşlarımızın üyesi oldukları meslek odası tarafından yürütülmesi zorunlu iş ve işlemlerdir. Odalarımız ve üyelerimiz arasındaki ilişkinin temelini ve ayrılmaz bir unsurunu oluşturan tüm bu konulara ilişkin mevzuat düzenlemeler, kuruluş yasamızdan aldığımız yetki ile, birliğimiz ve odalarımız tarafından yapılmaktadır.

Birliğimiz ve odalarımızın mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve toplumun çıkarını korumak için gerçekleştirdiği bu faaliyetler, ne yazık ki sermaye çevrelerini ve onların çıkarlarının temsilcisi olan hükümetleri rahatsız etmektedir. Neoliberalizmin temel düsturlarından biri olan “kuralsızlaştırma” uygulamalarının bir parçası olarak gelişen bu süreçte, birbiri ardına yapılan mevzuat değişiklikleri ile odalarımız ile üyeleri arasındaki bağ kesilmeye çalışılmakta, odalarımızın asli görevi olan mesleki denetim faaliyetleri ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Mühendislik ve mimarlık etkinliklerinin toplum yararı gözetilerek, bilim ve tekniğin gereklerine, yasal kurallara, mesleki davranış ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla TMMOB’a bağlı Odalar tarafından yürütülen mesleki denetimlerin engellenmesine yönelik girişimlere izin vermeyeceğiz.

Elinizdeki bu broşürde TMMOB ve bağlı odalarının mesleki denetim faaliyetlerinin hukuksal temeline, bu doğrultudaki çalışmaları tarihsel seyrine ve mesleki denetim uygulamasının engellenmesine yönelik girişimlere yer veriyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

İçindekiler

SUNUŞ

GİRİŞ

1- TMMOB Kanunu’nda Birliğin Amaçları

2- TMMOB’nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı

3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi

4- Mesleki Denetim Nedir?

5- Neden Mesleki Denetim?

6- İdare Meslek Odası Kavramlarının Anayasal Tanımı ve ilişkisi

7- Mesleki Denetime Neden Karşı Çıkılmaktadır?

8- Sermaye- Bakanlık -YÖK Kıskacında Mesleğin Geldiği Nokta

9- Mesleki Denetim Uygulamasının Yasaklanması Karşısında Doğacak Kamu Zararları Nelerdir? Kimlerin Hakkı İhlal Edilmektedir?