TRAKYA’DAN ÇEVRE ZAFERİ! MALKARA VE MARMARA EREĞLİSİ KURTULDU

22.02.2019

TMMOB Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Koordinasyon Kurullarının aralarında olduğu Trakya Platformu Bileşenleri 7 Şubat 2019 tarihinde üç ilde eş zamanlı ortak basın açıklamaları gerçekleştirerek kömüre dayalı termik santrallar konusunda 2013 yılında açılan yürütmeyi durdurma ve iptal davaları ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin verdiği karara ilişkin bilgilendirme yaptılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında Trakya bölgesi çevre düzeni planında ve Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı'nda yaptığı plan değişiklikleriyle Malkara ve Marmara Ereğlisi’ne kurmak istediği kömürlü termik santrale, Trakya Platformu'nun açtığı dava sonucu Danıştay 6'ncı Dairesi plan değişikliklerini iptal ederek 'dur' dedi.

Konuyla ilgili Edirne’de Edirne İKK Sekreteri Yılmaz Eren, Kırklareli’nde Kırklareli İKK Sekreteri Erol Özkan ve Tekirdağ’da Tekirdağ İKK Sekreteri Cemal Polat’ın da katılımıyla Trakya Platformu Bileşenleri tarafından 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamalarıyla müjdeli haber kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada; Danıştay 6'ncı Dairesi'nin gerekçeli iptal kararına değinilerek; bölgeye kurulmak istenen termik santrallerin 1/100.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planı ilkelerinin vizyon ve ilkeleri ile taban tabana zıt ve aykırı biçimde tarım toprakları aleyhine ve yeraltı su rezervlerine zarar verebilecek şekilde kömür çıkarılmasını öngördüğü ve çevre kirliliğine yol açma potansiyelinin olduğunu belirtildi.

Gerekçeli kararda kömüre dayalı termik santralin, Marmara Bölgesi ve Ergene Havzasında tükenme sürecine giren yeraltı su rezervlerinin büyük özenle korunması gereken doğal kaynaklar listesinin başında yer aldığından, sürdürülebilirlik ilkesi gereğince yeraltı sularının, ancak yüzey sularının yeterli olmadığı dönemlerde ve zorunlu durumlarda kullanılması, birden çok termik santral inşa edilebileceği de dikkate alındığında, bu rezervlerin tükenme sürecini hızlandırabileceğinden planlama ilkelerine uygun olmadığı belirtildi.

Dava konusu 1/100.000 Ölçekli Plan değişikliği ile ithal ve/veya yerli kaynaklı ve mevcut kömür rezervinin kullanılmasına dönük olarak, 2. ve 3. maddelerde ifade edilen alanlarda da Ergene Havzasının çevre sorunu haline gelen yeraltı su kaynaklarındaki hızlı azalışı nedeniyle yeraltı suyu kullanacak yeni sanayilerin kurulmasına izin verilmeyen ve bu kapsamda bulunan kömüre dayalı termik santral (soğutma sistemi yönünden bir ayrım yapılmaksızın) kurulmasına olanak sağlayan dava konusu plan değişikliklerinin Ergene Havzası açısından sürdürülebilirlik ilkesi, planlama esasları ve kamu yararı ile hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı.

Malkara ve Marmara Ereğlisi’nin kurtulduğunu fakat Şarköy, Vize, Çerkezköy, Kapaklı, Kırklareli-Dokuzhöyük, Ergene ve Büyükkarıştıran'ın halen termik santral tehdidi altında olduğunu belirten Platform Sözcüleri, kararın buralarla ilgili davaları da etkileyeceğini belirtti.

Açıklama şöyle devam etti:

“Trakya çok özel ekolojik değerlere, verimli tarım topraklarına sahip bir bölgedir. İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sesleniyoruz; hukuka ve yargı kararlarına aykırı olduğu defalarca tescillenen tüm plan değişikliklerinden derhal vazgeçin.

Danıştay kararlarındaki hukuksal ve idari uyarılar, hükümler kurumlarca görmezden gelinemez. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son Danıştay 6. Dairesi kararı gereğince Trakya Bölgesi'ndeki tüm termik santral plan değişikliklerini ve projelerini derhal iptal etmelidir.

Bu karar ile ülkemizin önemli tarım ve hayvancılık bölgesi olan Trakya'da halk sağlığı, temiz hava hakkı, sağlıklı beslenme, gıda güvenliği, su hakkına yönelik ciddi bir tehdit unsuru olan ve yaşam hakkına kastedecek olan kömürlü termik santral macerasına son verilmiştir. Elde ettiğimiz son Danıştay kararı ile hukuken kanıtlandığı gibi Trakya'ya asla kömürlü termik santral kurulamaz. Trakya’mızın, insanımızın bir kez daha gözü aydın, gönlü ferah olsun.” denildi.

Açıklamalar sonrası katılımcıların görüş ve düşünceleri alındı ve gelen çeşitli sorular cevaplandırıldı. Basın toplantısına basın temsilcilerinin yanı sıra, Kent Konseyi temsilcileri, Demokratik Kitle Örgütü  temsilcileri de katkı ve destek verdi.